มิถุนายน 21, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

DITPผลักดันผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมาตรฐานสินค้าไทย ยกระดับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่เวทีส่งออกระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทย และสํานักงานพาณิชย์ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผนึกกําลังผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับ มาตรฐาน และผลักดันให้สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโล ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเเรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการ OTOP/SMEs สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จากจังหวัดสุรินทร์ หนองบัวลําภู หนองคาย ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 89 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโลโก้/สัญลักษณ์ พัฒนาด้านสิ่งพิมพ์หรือพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

สําหรับการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน ได้แก่ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมการพิมพ์ไทย อาจารย์ศุภเดช หิมะมาน หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์สุรเชษฐ ไชยอุปละ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เป็นผู้คัดเลือก โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบ จํานวนทั้งสิ้น 35 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าประเภท อาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร หัตถกรรมท้องถิ่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และของใช้ของตกแต่ง

หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโลโก้ รูปแบบสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จากทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนําไปใช้เป็นต้นแบบประกอบการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ นิทรรศการแนวโน้ม อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โซนให้คําปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมาย การค้า และกิจกรรมการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อีก