มิถุนายน 18, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

DITP ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564มุ่งเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกประจำปี 2564

ในปีนี้ โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างท้วมท้นกว่า 178 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรจากภาคเหนือจำนวน 129 ราย และผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จำนวน 49 ราย โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการพิจารณารอบเอกสารและรอบสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการเกษตรระดับแนวหน้าของประเทศ ได้แก่ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกสไทย นายกสมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย นายกสมาคมธุรกิจคลังสินคา ไซโลและหองเย็น นายกสมาคมสงเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม นายกสมาคมการคาเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

ผลการคัดเลือก มีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์รวมจำนวน 61 ราย เป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์ จำนวน 18 ราย และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร/เกษตรกร จำนวน 43 ราย จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่อ่องสอน พะเยา น่าน นครสวรรค์ เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อม และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากระดับภูมิภาคสู่สากลในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออกจะเดินหน้าผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ยุคใหม่มาช่วยบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกสามารถนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมาะสมต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.tradelogistics.go.th/logplus