May 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ เพื่อให้เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขอีกครั้ง
ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี ๐๑๗-๒-๓๕๐๙๘-๓
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี ๐๖๗-๒-๕๑๓๘๓-๙
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี ๑๑๙-๐-๖๓๓๖๕-๙
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ เลขที่บัญชี ๐๐๐-๑-๘๙๒๕๘-๔

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๐๗๓๙ ๐๒-๔๑๒-๑๑๙๖ และ ๐๘๖-๘๐๒-๗๒๑๐
โทรสาร ๐-๒๔๑๒-๙๘๓๓
อีเมล์ : cpcrdonation@gmail.com
www.thaichildrights.org