มิถุนายน 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

บพค. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีอวกาศ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. นำทีมการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างความสามารถวิศวกรรมอวกาศ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดร.ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้ง ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัยที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศ

ภายในงานมีการเสวนาถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคน การสร้างระบบนิเวศ ทางด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศของประเทศไทย การหารือถึงช่องว่างการวิจัยและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากการระดมความเห็นนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ “การปลูกฝัง สร้างการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ต้องสร้างให้กับเยาวชน ในทุกช่วงวัย” สำหรับระดับปฐมวัยกิจกรรมด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญ ระดับมัธยมศึกษากิจกรรมด้านอวกาศและดาราศาสตร์จะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับเยาวชนในการค้นหาตัวเอง ควรเปิดโอกาสและเวทีในการแสดงออกทางความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศ ในช่วงระดับอุดมศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคต ต้องสร้างหลักสูตรที่ดึงดูดความสนใจ เปิดรับองค์ความรู้จากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมองเห็นถึงข้อจำกัดในการสร้างเส้นทางอาชีพ (Career Path) ที่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากภาครัฐบาลไปยังภาคเอกชน ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การกำหนดเป้าหมายและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ เครื่องมือ หรือโจทย์วิจัย โดยมุ่งหมายให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุด 2) การร่วมงานและสนับสนุนภาคเอกชน ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและระบบนิเวศด้านอวกาศ รวมถึงเส้นทางสายอาชีพ และ 3) การร่วมงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ ในการเสวนาแนวทางการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากโครงการ Thai Space Consortium – Pathfinder (TSC-P) ไปใช้ประโยชน์ มีหน่วยงานให้ความสนใจในการพัฒนาดาวเทียมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ 1) Tracking ด้านการพัฒนาความมั่นคงของประเทศ 2) Monitoring ด้านการเกษตรกรรม ด้าน Climate change ด้านความมั่นคงเพื่อการยกระดับงานวิจัย และ 3) Building up นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงต่อยอดการวิจัยและการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ

ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นจะสื่อสารกับภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยแก่ทุกภาคส่วนต่อไป

Source: https://www.facebook.com/spaceth/photos/a.430164337368065/1289526888098468/?type=3