มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ดีป้า ประกาศความสำเร็จกับสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2

ดีป้า ประกาศความสำเร็จพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับเมืองต่าง ๆ มุ่งยกระดับการบริหารจัดการเมือง อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า โดย สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั่วประเทศ ผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่าง ๆ และการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ผ่านการทดสอบความเป็นไปได้จริง (Proof of Concept: PoC) มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของเมือง ตอบโจทย์แก่ประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนาเมืองตามเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชนอย่างยั่งยืน


โดยหนึ่งในโครงการส่งเสริมที่ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคือ depa Smart City Accelerator Program Batch 1 โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น กับภาคเอกชนอย่าง บริษัท ฮับบา จำกัด ด้วยความคาดหวังที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรม และความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้ากับความต้องการของเมือง ดังนั้น ดีป้า และพันธมิตรอย่าง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จึงเร่งสานต่อความสำเร็จผ่านโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 โดยเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 25 ทีมทำงานร่วมกับผู้แทนเมือง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐและเอกชนที่มีความสนใจและมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างตรงจุด ก่อนนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต


“สำหรับการนำเสนอผลงานของดิจิทัลสตาร์ทอัพในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่า ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา ดิจิทัลสตาร์ทอัพได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง และหาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191 (โควิด-19) แต่ทุกทีมต่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความพยายามในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับผู้แทนจากเมืองและคนในพื้นที่” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวสำหรับ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคมถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงาน รวมถึงกิจกรรมเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ และความเข้าใจแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลต์อย่างการทดสอบความเป็นไปได้จริง โดยการนำดิจิทัลสตาร์ทอัพทั้ง 25 ทีมลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของพื้นที่และทดสอบความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลว่าจะสามารถแก้ปัญหาของเมืองได้มากน้อยเพียงใด โดยนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย ลำปาง ขอนแก่น ภูเก็ต ระยอง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้าใจบริบทและความแตกต่างของเมืองมากขึ้น อีกทั้งช่วยให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพมีโอกาสในการขยายตลาดในแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในระดับเมืองและประเทศ ตลอดจนพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีศักยภาพที่สามารถตอบโจทย์ยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมต่อไปทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 Demo Day คือ ทีม AltoTech (บริษัท อัลโต้เทค จำกัด) ผู้ให้บริการระบบ Alto Energy Edge หรือ Automated Energy Management Platform ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าของโรงแรม หรืออาคารต่าง ๆ ผ่าน IoT และ AI Algorithms ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท พร้อมกันนี้ ทุกทีมยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching และ Networking ที่เป็นการจับคู่ธุรกิจ เสนอขายสินค้าของตนเองให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักลงทุน ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้น และยังเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 Demo Day ได้ที่ www.depa.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand