September 24, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เชิญร่วมกิจกรรมมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นำโดย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมมอบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานพุทธ คริสต์ และอิสลาม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส จำนวน 50 แห่ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนศรีขีวันวิทยา ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เสวนาผู้นำชุมชน,ผู้นำศาสนาในหัวข้อ “ความปรองดองของคนในชาติ”, ชมการแสดงพิเศษ, การประกวดทำอาหารพื้นเมือง, การออกบูธจำหน่ายสินค้าชุมชน, นิทรรศการของกลุ่มต่างๆ, กิจกรรมพิเศษจากทีม SKYMED NEW GEN เป็นต้น และนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแจกรางวัลต่างๆ มากมาย

You may have missed