April 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ประชาชนภาคใต้ หลอมรวมความรัก ความสามัคคี รวมพลังใจด้วยความภักดีจัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน

ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับข้าราชการ และประชาชนจัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

กิจกรรมนั้นจะมีการแห่ขบวนช้าง 10 เชือก โดยเริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ณ ลานกิจกรรมตำบลจะกว๊ะ นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงรำรอแงงถวายพระพรของกลุ่มสตรี อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 100 คน, การแสดงศิลปะป้องกันตัว(สีลัด), รำมโนราห์, การแสดงลิเกฮูลู ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนใต้และร่วมช้อปสินค้าพื้นเมืองจากพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ 3 จังหวะชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า  ตนมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ภาคราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน

ด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านของอาณาประชาราษฎร ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดมา เราปวงพสกนิกรชาวไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต่างเดินทางมาแสดงความรัก ความสามัคคี พร้อมน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดี อีกทั้งในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีมาดั้งเดิม มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกหลาน และพี่น้องชาวไทยเพื่อสืบสานและอนุรักษ์สืบไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยทั่วประเทศและแสดงความจงรักภักดี ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต่างพร้อมใจเดินทางมาหลอมรวมความรัก ความสามัคคี และหลอมรวมพลังใจด้วยความภักดีแด่พระองค์ท่าน

You may have missed