มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

วศ. ต้อนรับอธิบดีคนใหม่

(1 ตุลาคม 2563) ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยช่วงเช้าวันนี้ นพ.ปฐมเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย สักการะศาลพระภูมิ พระนารายณ์ และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับ

ประวัติโดยสังเขปของ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พุทธศักราช 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน Public Health มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต , เทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2529 – 2531 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง
พ.ศ. 2538 – 2543 ผู้อำนวยการส่วนอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม กรมการแพทย์
พ.ศ. 2543 – 2553 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2553 – 2555 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2555 – 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
พ.ศ. 2560 – 2562 รองปลักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์) (ด้านสาธารณสุข)
พ.ศ. 2562 – 2563 รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป