โครงการเกษตรปลอดภัย จ.พิษณุโลก​

โครงการเกษตรปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลกเกิดจากการร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรปลูกพืชผักปลอดสาร โดยได้มีการสำรองเงินทุนให้ชุมชน จัดหาช่องทางการจำหน่าย และมีการประกันคุณภาพของพืชผักส่งขายไปยังโรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้า ร้านอาหาร และการออกบูธต่างๆ จึงทำให้เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนเกษตรเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และเศรษฐกิจดี ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายเกษตรปลอดภัย ร่วมใจ เมืองสองแคว”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *