มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โครงการเกษตรปลอดภัย จ.พิษณุโลก​

โครงการเกษตรปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลกเกิดจากการร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในการเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรปลูกพืชผักปลอดสาร โดยได้มีการสำรองเงินทุนให้ชุมชน จัดหาช่องทางการจำหน่าย และมีการประกันคุณภาพของพืชผักส่งขายไปยังโรงพยาบาล โรงเรียน ร้านค้า ร้านอาหาร และการออกบูธต่างๆ จึงทำให้เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนเกษตรเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และเศรษฐกิจดี ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายเกษตรปลอดภัย ร่วมใจ เมืองสองแคว”