April 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“เอเอ็มอาร์ เอเซีย” จับมือ “ไอทีเซค” พัฒนาธุรกิจ Cyber Security ของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ (Cyber Security) กับ บริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมเร่งผลักดันการพัฒนาไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของประเทศไทยให้เติบโตและมั่นคงมีมาตรฐานระดับสากล

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรมสำหรับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และหน่วยงานราชการในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านระบบขนส่งทางรางและระบบรถไฟฟ้า เช่น โครงการออกแบบติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสาร สำหรับเมืองอัจฉริยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้บริการแก่หน่วยงานราชการและเอกชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร การปิโตรเลียม การไฟฟ้าทั้งสามแห่ง และกรมชลประทาน ด้านระบบ IT โซลูชั่น IOT และ Cloud Computing เพื่อตอบสนองการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ มากกว่า 200 แห่ง
นายมารุตให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทให้บริการออกแบบติดตั้งระบบ IT และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีให้กับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นระบบ Network Security มาโดยตลอดมากว่า 20 ปี ประกอบกับความรุนแรงของการคุกคามและทำลายระบบ IT ตลอดจนฐานข้อมูลนั้นได้สร้างความเสียหายด้วยมูลค่าที่สูง ไม่ว่าจะเป็นมัลแวร์ หรือ แรนซัมแวร์ เพื่อเรียกค่าไถ่ การเจาะระบบความปลอดภัย และขโมยข้อมูลทางด้านการค้าเพื่อนำไปขายให้คู่แข่ง ไปจนถึงการเจาะระบบเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างข่าวปลอมซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

นายมารุต เปิดเผยว่า บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้บริการ จึงได้ตกลงจับมือกับ บริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และนับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมศึกษาและพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเปิดตลาดกลุ่มใหม่ ๆ กลุ่มตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าจำนวนมากขึ้น

นายมารุตกล่าวต่อว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ เราจะร่วมกันพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจ Cyber Security ในประเทศไทย ซึ่งเราจะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ของธุรกิจลูกค้าใหม่ในอนาคต และจัดทำรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยจะนำเสนอความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น ประสานงาน ติดตามข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันขจัดปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุผล เป็นรูปธรรม แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

“ผมมั่นใจว่าความร่วมมือของทั้งสองบริษัทฯ จะช่วยยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพบริษัทไทยในการพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ รวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบธุรกิจในประเทศให้มีมาตรฐานทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้ทัดเทียมนานาชาติอีกด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจไซเบอร์ซิเคียวริตี้ให้มีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่ดีตลอดไป”

You may have missed