กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 จัดบรรพชาอุปสมบทพระ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริม สืบสานและต่อยอด ศาสนทายาท ณ ตึกแดง วัดระฆังโฆษิตาราม

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 กล่าวว่า โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์ โดยเฉพาะในราชวงศ์จักรี คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จึงมีฉันทามติให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ ในชื่อ “โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเอยู่หัว” ครั้งที่ 1 ขึ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติมี 5 ประการ คือ1.เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 68 พรรษา ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์ 2.เพื่อดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ 3.เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบทของชายชาวไทยที่มีอายุครบ 19 ปี 2 เดือนเป็นต้นไป 4.ส่งเสริม สืบสานและต่อยอด ศาสนทายาท เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงถาวรสืบไป และ5.เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยได้มีโอกาสทดแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเข้ารับการบรรพชา-อุปสมบท ศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้เป็นชาวพุทธที่ประกอบด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ นำเอาวิชาความรู้จากการบวชไปประกอบหน้าที่การงานด้วยสติ ปัญญา ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มีธรรมาภิบาล รักและเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์


ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้จัดพิธีให้กับผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 69 รูป โดยรับสมัครชายไทยผู้มีปฏิปทามั่นคงในพระพุทธศาสนา ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปี 2 เดือนขึ้นไป มาเข้าร่วมการอบรม รวม 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม เพื่อให้เข้าสู่การเป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์ สมควรแก่ทักษิณาทาน และได้เข้าถึงพระธรรมอันบริสุทธิ์ต่อไป