April 12, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +931 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 13,624 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +285 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,579 ราย)
-อินโดนีเซีย +275 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,882 ราย)
-มาเลเซีย +38 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,780 ราย)
-ไทย +15 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,922 ราย)
-พม่า +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 146 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)