May 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“รมช.สธ.” มอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล รวมทั้งสิ้น 409 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของ สรพ.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 409 แห่ง ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เผย การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และมีความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับความท้าทายของระบบบริการสุขภาพได้ ถือว่าเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

วันนี้ (12 มีนาคม 2567) ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาและเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 409 แห่ง

นายสันติ กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข และมีความเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับความท้าทายของระบบบริการสุขภาพดังกล่าวได้ ถือว่าเป็นงานที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง การจะทำให้งานที่ยากและท้าทายประสบความสำเร็จได้ จำเป็นจะต้องอาศัยกรอบความคิด ทัศนคติ และอุปนิสัย ที่กล้าเผชิญกับปัญหา และความท้าทาย พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา

“ผมมั่นใจว่า พวกเราซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนมี Growth Mindset (โกรท มายเซ็ท) พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ พร้อมที่จะยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งกว่าเดิม เนื่องจากเราตระหนักดีว่า งานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นงานที่สำคัญและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานที่เราทำ คือ พ่อ แม่ พี่น้องประชาชนในฐานะผู้รับบริการ”

ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ กล่าวว่า การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 สถาบันฯ เป็นองค์กรกลางในการจัดเวทีสร้างความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สถานพยาบาลเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าชื่นชม ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในมิติต่างๆ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริการสุขภาพเกิดความยั่งยืน โดยสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA จำนวน 409 แห่ง ประกอบด้วย สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า 4 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า 4 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน 44 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน 336 แห่ง สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นมาตรฐาน และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ 16 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการต่ออายุรับรองคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง