มิถุนายน 18, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

มศว. ร่วมกับ กตป. ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเวทีภาคกลาง รับฟังความคิดเห็น ประชาชน ผู้ประกอบการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว.) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคกลางครั้งนี้ ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนตัวแทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน นอกจากนี้ยังได้แบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรม Workshop เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมและสังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการกำหนดนโยบายต่อไปในอนาคต

ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานและกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็น ภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก และมาถึงที่ภาคกลางเป็นภาคสุดท้าย ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลก็เพื่อก่อให้เกิดการผลักดันเชิงนโยบายอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของ กสทช. ในอนาคต โดยทาง กตป. เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึง ประชาชนทั่วไป ผู้ผลิต และผู้ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องว่า คิดเห็นต่อการทำงานของ กสทช. อย่างไร รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่การทำหน้าที่ของ กสทช. ซึ่งเป็นความท้าทาย ในความรับผิดชอบที่จะกำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจการโทรทัศน์นั้นพัฒนาไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน”

“สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อรวมรวบข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผล”

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า “ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ เราได้ใช้หลักการกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล พิจารณากรอบการประเมิน จากอำนาจหน้าที่ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้ขอบเขตที่ต้องประเมิน กสทช. ตาม ม.72 นั่นคือ รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. ที่มีความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่สมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือ ประชาชนได้ทราบ”

“ การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ได้อธิบายถึงแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 3 (2565 – 2570) ประกอบด้วยการยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารเคลื่อนความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ สุดท้ายรวมถึงด้านพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง”