มิถุนายน 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์มีองค์ความรู้ภาษาบาลีอย่างแตกฉานเพื่อนำมาเผยแพร่สู่พุทธศาสนิกชน

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยาวัจกรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV และ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลี จำนวนเงิน 100,000 บาท แด่พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวงธรรม ในการตรวจข้อสอบประโยคบาลี ประจำปี 2564 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สำหรับการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงแผนกบาลีประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดสอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ครั้งแรก เปิดสอบประโยค ป.ธ. 6, 7, 8 , 9 กำหนดสอบในวันขึ้น 10, 11, 12, 13, 14 ค่ำ เดือน4 ตรงกับวันที่ 21, 22, 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งหลัง เปิดสอบประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ. 3, 4, 5, กำหนดสอบวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันที่ 8, 9, 10 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 เปิดสอบประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ.3, 4, 5 กำหนดสอบในวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 6, 7, 8 พฤษภาคม 2564 โดยมีจำนวนพระภิกษุสามเณรสมัครสอบประโยคบาลีสนามหลวงรวมทั้งสิ้น 28,394 รูป

และการสอบบาลีสนามหลวงบาลีศึกษาของคฤหัสถ์ พ.ศ.2564 กำหนดสอบ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ครั้งแรก เปิดสอบประโยค บ.ศ. 6, 7, 8 , 9 กำหนดสอบในวันขึ้น 10, 11, 12, 13, 14 ค่ำ เดือน4 ตรงกับวันที่ 21, 22, 23, 24, 25 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งหลัง เปิดสอบประโยค บ.ศ.1-2 และประโยค บ.ศ.3, 4, 5, กำหนดสอบวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 4 ตรงกับวันที่ 8, 9, 10 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 เปิดสอบประโยค บ.ศ. 1-2 และประโยค บ.ศ. 3, 4, 5 กำหนดสอบในวันแรม 10, 11, 12 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันที่ 6, 7, 8 พฤษภาคม 2564 โดยมีจำนวนคฤหัสถ์สมัครสอบบาลีศึกษารวมทั้งสิ้น 1,207 คน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานไวยาวัจกรสถานีวิทยุและโทรทัศน์ธรรมาธิปไตย DDTV และ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า วันนี้มีการตรวจข้อสอบภาษาบาลีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเป็นภาษาบาลีในพุทธกาล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนด้วย ในการที่จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีอย่างแตกฉาน ด้วยเหตุนี้เอง ตนเลยนำปัจจัยมาถวายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระเถรานุเถระที่จะได้มุ่งมั่นไฝ่เรียนรู้ให้ได้แตกฉาน จากนั้นจะได้นำเรื่องของธรรมะของพระพุทธองค์มาเผยแพร่สอนทุกคนต่อไป

นอกจากการที่ถวายปัจจัยมอบรางวัลเรียนดีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับพระเถระนุเถระที่ท่านมุ่งมั่นและมีความแตกฉานแล้ว ตนยังพร้อมที่จะสนับสนุนและอุทิศตนช่วยกิจการต่างๆ ตามที่เป็นดำริของพระเถรานุเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยให้ท่านทำงานต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะให้พี่น้องทุกคนมาร่วมกันทำบุญช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในทุกเรื่องที่ทำได้ รวมถึงพาลูกหลานมาเข้าวัดทำบุญตักบาตร หากพาลูกหลานเข้าวัดแล้วเราจะได้คนดี ซึ่งคนดีเป็นสิ่งสำคัญที่บ้านเมืองเราต้องการยิ่งกว่าคนเก่ง แต่ถ้าเป็นคนดีและเก่งจะดีมากเพราะเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดของประเทศไทย” ผู้การฯคัมภีร์กล่าวทิ้งท้าย

You may have missed