มิถุนายน 18, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พาณิชย์สมุทรสาคร เตรียมจัด “สมุทรสาคร On Show”

จังหวัดสมุทรสาคร ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและมีศักยภาพในด้านความหลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรมด้านเกษตรแปรรูป หัตถกรรม ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยวรวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจำภาค นั้น แต่ในเรื่องช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ (New Attitude) และภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ (Brand Image) ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ผลิต (Corporate Image) และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสมุทรสาคร(Image) อันเป็นการขยายช่องทางการค้ายกระดับช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้จากการติดตามประเมินผลและสำรวจผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าผู้ประกอบการต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้กว้างขวางและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งในเขตจังหวัดและนอกเขตจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดสมุทรสาครโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการจัดงาน”โครงการเพิ่มศักยภาพการจำหน่ายสินค้าและบริการ” กิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าสมุทรสาครสู่สากลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครให้สามารถแข่งขันในตลาดมีรายได้ เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดับประเทศทั้งในและต่างประเทศ จึงได้มีการจัดงาน “สมุทรสาคร ON SHOW” นี้ขึ้นมา

โดยจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร  จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่องาน “สมุทรสาคร On Show” โดยแบ่งเป็นกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นของจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง และ งานแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (เบญจรงค์และสินค้าทางวัฒนธรรม) จำนวน 1 ครั้ง

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นของจังหวัด

ภาคกลาง วันที่ 8-12 มิถุนายน 2567 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี

ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฏาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จังหวัดนครราชสีมา

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม (เบญจรงค์)

ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ภายในงานพบกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร มากกว่า 40 ร้านค้า พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย เพื่อช่วยกระตุ้นยอดจำหน่าย และดึงดูดประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ภายในงาน มีการจัดโปรโมชั่น สินค้าลดราคาพิเศษ ต่าง ๆ อีกทั้ง ภายในงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของทางจังหวัดสมุทรสาคร และการแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ นักเรียนในจังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เป็นที่รู้จักอีกช่องทาง และสามารถเชิญชวนประชาชนมาเลือกชม เลือกซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี