April 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เชิญชวนเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย…มรดกที่น่าภาคภูมิใจ “นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้แล้ว

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง จำนวน 40,800,000 บาท เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พร้อมสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ประจักษ์ นำความภาคภูมิใจแก่ชาวระยอง โดย กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และประธานกรรมการ มูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวว่า การจัดสร้างนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ทรงกอบกู้ความเป็น เอกราชของชาติ โดยนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า ที่ประกาศพระเกียรติภูมิและพระราชกรณียกิจทั้งมวลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่งเสริมให้รู้ รักสามัคคี เสียสละและมีความมุ่งมั่นกล้าหาญ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชน คนไทย รวมถึงนักท่องเที่ยว สนับสนุนให้นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราช อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่คนไทยทุกคนควรหวงแหน กลุ่ม ปตท. จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยมิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ให้เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิใจของลูกหลานชาวระยองได้ตระหนักถึงรากฐานความเป็นมาของบรรพบุรุษ โดยอาคารอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยองจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด และจะช่วยพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระยองต่อไป
สำหรับอาคารนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าตากสินได้มาพักกองทัพ โดยนิทรรศการฯ จะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 โซน ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวการรบระหว่างพม่ากับอยุธยา การตีฝ่าวงล้อม ยุทธวิธีการรบ การรวบรวมไพร่พลจนกระทั่งสามารถกอบกู้เอกราชได้สำเร็จ ประกอบด้วย โซน 1 โหมโรงเจ้าตากสิน แสดงเนื้อหาความเป็นมาของโครงการนิทรรศการฯ และพระราชประวัติโดยสังเขป โซน 2 จากดินแดนอโยธยา แสดงเนื้อหาการเดินทัพของพม่ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา โซน 3 มุ่งบูรพาสรรหา ไพร่พล แสดงเนื้อหาการเดินทัพของพระเจ้าตาก โซน 4 ประกาศตนองค์ราชัน แสดงเนื้อหา ระยองเป็น จุดยุทธศาสตร์สำคัญทำให้การกอบกู้เอกราชสำเร็จ โซน 5 สร้างเขตขันฑ์ธนบุรี แสดงเนื้อหาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โซน 6 ถิ่นคนดีเมืองระยอง แสดงเนื้อหาเรื่องราวของเมืองระยองตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และโซน 7 นิทรรศการหมุนเวียน

นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเปิดให้ประชาชนคนไทย นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป วันละ 4 รอบๆ ละ 1 ชั่วโมง (รอบเวลา 9.30 น. 11.00 น. 13.00 น. และ 14.30 น.) หยุดทุกวันจันทร์ ณ อาคารนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง