มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

วศ.อว. ต้อนรับ มทร.ธัญบุรี หารือระบบราง ต่อยอดงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565)  กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม พร้อมด้วย ดร.กรธรรม สถิรกุล หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และระบบอัตโนมัติ ต้อนรับ ผศ.ดร.ศิริชัย แดงเอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมด้วย ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมระบบราง ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารือและดูงานกลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และกองสอบเทียบเครื่องมือวัด ของ วศ. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการทำงานร่วมกันด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ และการรับรองผลิตภัณฑ์ด้านการสั่นสะเทือนของระบบราง ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการภาคแรงงานในอนาคต อีกทั้งสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม