มิถุนายน 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พม.โดยผส.ส่งเสริมโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนแล้ว1825แห่ง

กลุ่มผู้สูงอายุ นับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลำบากสูงกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีหลักประกันไม่ว่าจะเป็นบำนาญหรือเงินออม รวมทั้งไม่มีบุตรหลานคอยดูแล กรมกิจการผู้สูงอายุภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงส่งเสริมโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หรือ ศพอส. มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพิ่มเติมภายใต้แนวคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน

ปัจจุบัน มี ศพอส.ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมกิจการผู้สูงอายุทั้งสิ้น 1,825 แห่ง โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือ ศพส.บ้านบางแค ให้การดูแลรับผิดชอบ ศพอส. 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 แห่ง ราชบุรี 16 แห่ง เพชรบุรี 14 แห่ง สมุทรสงคราม 4 แห่ง สมุทรสาคร 5 แห่งและสมุทรปราการ 10 แห่ง

ทั้งนี้ ศพส.บ้านบางแค ได้สนับสนุน ศพอส.ในด้านต่างๆมากมาย ทั้งการให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ สนับสนุนด้านวิชาการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้าในยุค 4.0 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ในจังหวัดเครือข่ายพร้อมถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับภาคีเครือข่าย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากคลังปัญญาผู้สูงอายุมาให้ความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี ตลอดจนโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวเมื่อสูงวัยผู้สูงอายุ รวมถึงโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล อีกทั้งยังมีโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เช่น คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิของผู้สูงอายุให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้

กลุ่มผู้สูงอายุ นับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลำบากสูงกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีหลักประกันไม่ว่าจะเป็นบำนาญหรือเงินออม รวมทั้งไม่มีบุตรหลานคอยดูแล กรมกิจการผู้สูงอายุภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงส่งเสริมโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หรือ ศพอส. มาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพิ่มเติมภายใต้แนวคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน

ปัจจุบัน มี ศพอส.ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมกิจการผู้สูงอายุทั้งสิ้น 1,825 แห่ง โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือ ศพส.บ้านบางแค ให้การดูแลรับผิดชอบ ศพอส. 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22 แห่ง ราชบุรี 16 แห่ง เพชรบุรี 14 แห่ง สมุทรสงคราม 4 แห่ง สมุทรสาคร 5 แห่งและสมุทรปราการ 10 แห่ง

ทั้งนี้ ศพส.บ้านบางแค ได้สนับสนุน ศพอส.ในด้านต่างๆมากมาย ทั้งการให้คำปรึกษาและข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการ สนับสนุนด้านวิชาการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่ายสินค้าในยุค 4.0 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ในจังหวัดเครือข่ายพร้อมถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับภาคีเครือข่าย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสานพลังผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากคลังปัญญาผู้สูงอายุมาให้ความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี ตลอดจนโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมตัวเมื่อสูงวัยผู้สูงอายุ รวมถึงโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล อีกทั้งยังมีโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เช่น คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิของผู้สูงอายุให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ https://youtu.be/7a-ivKaJwgk , https://youtu.be/ebFzejedrfk