April 12, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เกษตร – SME

  ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน “การยกระดับวัตถุดิบทางการเกษตร ให้มีคุณภาพสูงเพื่อแปรรูปเชิงพาณิชย์” โดยมีพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มยังสมาร์ท ฟาร์ม จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย บริษัท...
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เผยอีกหนึ่งผลงานการผลักดัน โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรมเกษตร ผ่านโมเดล “มาลัยวิทยสถาน” มุ่งเน้นวิจัยสนับสนุนผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่จังหวัดเลย และลำปาง พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ สู่การพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน มี...
   ด้วยนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ได้มีนโยบายสำคัญ เรื่องเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต และวางเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ช่วยสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทยทั้งเรื่องของการเพิ่มรายได้และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งในยุคปัจจุบัน ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายดังกล่าว​ ​ในวันที่...
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เดินหน้าสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร เพื่อยกระดับและสร้างผลกระทบที่ชัดเจนให้กับภาคการเกษตรของประเทศ เน้นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization; RU) เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ในมิติด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย  และ “ไทยเรล  โลจิสติกส์”  เปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง  ศรีสำราญ”  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  อย่างเป็นทางการ หนุนเป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าเกษตรทางรางของภาคกลาง  ที่กระจายสินค้าส่งทั้งในประเทศ ...
นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เป็นนโยบายสำคัญเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าวตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงการตลาด ดังนั้น กรมการข้าว ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลด้านการผลิตข้าวของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาการผลิตข้าวแบบครบวงจรแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(...
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงานพิธีปิด กิจกรรมการพัฒนาเชื่อมโยงผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่การตลาดท่องเที่ยว (Agro Journey Hunter)พร้อมประกาศผลสุดยอดชุมชนต้นแบบ SE Hero ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหชุมชน/OTOP ก้าวสู่ความสำเร็จเพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21...
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ “สินค้าเกษตรกับการค้าระหว่างประเทศ” ภายใต้โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยก่อนการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน และกลุ่มอาเซียน ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (Zoom) ระหว่างวันที่...

You may have missed