กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กรมการข้าวลุยไม่ยั้งเพื่อชาวนา สนับสนุน “โครงการการพัฒนาการผลิตข้าวแบบครบวงจรแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม”

นางนิตยา รื่นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เป็นนโยบายสำคัญเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดข้าวตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงการตลาด ดังนั้น กรมการข้าว ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลด้านการผลิตข้าวของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาการผลิตข้าวแบบครบวงจรแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร( องค์การมหาชน) หรือ สวก.

“จากผลการดำเนินโครงการจนถึงขณะนี้ สามารถประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลประโยชน์ต่อเกษตรกรในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตข้าวด้วยต้นทุนต่ำและแปรสภาพข้าวเป็นข้าวสารไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน โดยปัจจุบันกรมการข้าวได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆเกี่ยวกับการผลิตข้าวแบบครบวงจรไปสู่เกษตรกร โดยมีกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถยกระดับการประกอบอาชีพไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน เช่น การบริหารจัดการแปลงนาด้วยการเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรแม่นยำ ช่วยในการลดต้นทุน การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิต และการแปรรูปผลผลิต เป็นต้น” นางนิตยา กล่าวในที่สุด