มิถุนายน 21, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ผลักดันให้“คนมวยไทย” ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขา ศิลปะมวยไทย

     สืบเนื่องจาก สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับ

1. การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกส์ 2024

2. การส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ

3. การเชิดชูบุคคลในวงการมวยไทยให้เป็นศิลปินแห่งชาติ(สาขาศิลปะมวยไทย) และเข้าพบประธานอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 (สส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 410 ณ สัปปายะสภาสถานได้นำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหาแนวทาง

 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการ การกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 416 คณะกรรมาธิการการกีฬา  สภาผู้แทนราษฎร (The Committee on Sports, The House of Representatives) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และ เลขาธิการสภา มวยไทยโลกฯ, นายขจร พราวศรี รองประธานสภามวยไทยโลกฯ, นายอำนวย เกษบำรุง อุปนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ, ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ ประธานยุทธศาสตร์สมาคมฯ ที่ปรึกษาคณะอนุ

กรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้แทนสภามวยไทยโลก, นายมีศักดิ์ รัฐกุล ประธาน ฝ่ายกฎหมายสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ, ดร.เช้า วาทโยธา โค้ชมวยไทยทีมชาติ, นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยและคณะ, และผู้แทนจากกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของสมาคมฯ ประกอบกับ ปัจจุบันมวยไทยได้แพร่หลายไปทั่วโลก และ ได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬานานาชาติที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรอง และที่สำคัญยิ่งคือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้ให้การยอมรับและรับรองกีฬามวยไทยเป็นกีฬาในขบวนการโอลิมปิกส์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกีฬาในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์ ในโอกาสต่อไป ความยิ่งใหญ่โดดเด่นของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้ก้าวไกลไปทั่วโลกเป็นที่นิยมอย่าง แพร่หลาย สมาคมฯ เห็นสมควรเพื่อเชิดชูคนไทยที่ได้สร้างคุณค่าให้มวยไทย ผลักดันให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เหมาะสมได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย สมาคมฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม 3 สาขาย่อย มีดังนี้

 1. นักมวยไทย

2. ครูมวยไทย

3. นักส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ มวยไทย

 หลังจากได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบที่สมควรจักได้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ“ศิลปินแห่งชาติ สาขา ศิลปะมวยไทย” และประธานที่ประชุม

ได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมได้นำกลับไปพิจารณาหาแนวทางดำเนินการต่อไป

 จึงนับเป็นข่าวดีสำหรับบุคคลในวงการ “คนมวยไทย” และ “พี่น้องชาวไทย” ที่จะได้เห็นมวยไทย ได้เป็นสาขาหนึ่งของ “ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะมวยไทย”