April 12, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ข่าวคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ พาร์ค รัน ไทยแลนด์ ( Park Run Thailand) ที่สเตเดียม วัน (STADIUM ONE) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี), ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, นายเอกวัฒน์ ลี้เทียน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา กรุงเทพมหานคร, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายประสาร จิระชัยสกุล ประธานมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมงานด้วย

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการด้านกีฬา ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) กล่าวว่า “การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นวาระแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านกีฬา ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอกราบขอบพระคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ริเริ่มกิจกรรม พาร์ค รัน ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ กราบขอบพระคุณที่กรุณาสร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกาย และกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกันในการจัดกิจกรรมนี้”

“สำหรับแนวคิดของ พาร์ค รัน ไทยแลนด์ คือ “งานวิ่งที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของ” สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬาที่ต้องการส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การที่ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง และเท่าเทียม บนพื้นฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการพัฒนาสุขภาพของคนในชาติให้แข็งแรง”

“กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการถนนกีฬาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ ที่มุ่งให้ประชากรของประเทศทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม มารวมตัวกันด้วยจิตอาสา เพื่อเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ โดยพื้นที่เป้าหมาย คือ ทุกจังหวัด ทุกท้องถิ่นทั่วไทย อย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรม พาร์ค รัน ไทยแลนด์ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จะจัดขึ้นในกว่า 40 สนามใน 30 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค”

“ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่าน ทุกจังหวัด ทุกท้องถิ่น เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพกายและใจของพวกเราทุกคน”

คุณหญิงปัทมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ประเทศไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี ทราบแล้วว่า ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน ในปี ค.ศ.2030 หรือในปี พ.ศ.2573 และเมื่อเดือนกันยายน ในโอกาสที่ ไอโอซี ประชุมและหารือทางออนไลน์กับคณะผู้แทนไทย ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เป็นหัวหน้าคณะ เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการเพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเยาวชน 2030 ปัทมาได้แจ้งให้ ไอโอซี ทราบเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ซึ่ง ไอโอซี แสดงความชื่นชมประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรไทยโดยเฉพาะเยาวชน ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

“ไอโอซี จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและกีฬาของไทย และประมวลข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินคัดเลือกประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิก เยาวชน 2030 ต่อไป” คุณหญิงปัทมา กล่าว