October 4, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กระทรวงพาณิชย์ต่อยอดแบรนด์ไทย สร้างความได้เปรียบด้านภาพลักษณ์สู่ตลาดสากลด้วย DEmark

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้ เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ณ โรงแรม Hilton สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award ( PM Export Award) ในสาขา Best Design มีการพัฒนา มาสู่การพิจารณาให้รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดี จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 และได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ จากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม เกิดการยอมรับและแข่งขันได้ ในปีนี้ทางกรม ได้พิจารณาแจกรางวัลในโครงการนี้ จำนวน 72 รายการ จากผู้ประกอบการในสาขา ต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล นับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตาของตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก จากวิกฤติการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการเตรียมการทั้ง “ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส” หาแนวทางดูแลผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยนโยบายเชิงรุก ทั้งด้านการผลักดัน และการฟิ้นฟูความเชื่อมั่น มาอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ รางวัล DEmark ถือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทย ยกระดับการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป อีกทั้งกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-MARK) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการส่ง

สินค้าเข้าร่วมการตัดสินรางวัล G-MARK ประเทศ ญี่ปุ่นด้วย โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขา ต่าง ๆ รวม 72 รายการ ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Craft Process/Industrial Industrial)จำนวน 11รายการ

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Items Items/Household Decorative & Gift)จำนวน 16รายการ

3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย Fashion/ Innovative & Creative)
(.parel/Jewelry/Textile/EtcApจำนวน 7รายการ

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล Digital Office/ for Facilities and Appliances/Equipment Home)
(.Appliances/Equipment/IoT/Etcจำนวน 10รายการ

5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Design Packaging)จำนวน 9รายการ

6. กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Design Media/Identity Surface/Digital on Font/Graphic)จำนวน 14
รายการ

7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel/Restaurant/Cafe/Retail Shop/Co-Working Space/Condominium Project) จำนวน 5รายการ

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark Award 2020 แบ่งออกเป็นผลงานจาก กรุงเทพมหานคร 60 ชิ้นงาน และต่างจังหวัด 12 ชิ้นงาน ได้แก่ เชียงใหม่, สมุทรสาคร, ขอนแก่น, ลำปาง, กระบี่, และนครปฐม

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรม เข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้ง ในเวลา 1 ปี) ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และ Milan Design Week นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับการพิจารณาผ่านเข้ารอบ 2 ของรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันสินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark รวมทั้งหมด จำนวน 893 รายการได้รับรางวัล G-Mark แล้ว จำนวน 499 รายการ โดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป