มิถุนายน 18, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พิธีอุปสมบท “โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1” ณ 3 พระอารามหลวง

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์จัดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1 เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา68 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยจัดบรรพชาอุปสมบทพระ จำนวน  69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริม สืบสานและต่อยอด ศาสนทายาท  โดยได้จัดพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถของ พระอารามหลวง 3 แห่ง  ได้แก่ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร เพื่อเป็นพระภิกษุสงฆ์โดยสมบูรณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่1  ได้เริ่มต้นรับสมัครในวันที่7กรกฎาคม 2563 จากนั้น มีการลงทะเบียน ตรวจคัดกรองสุขภาพ เมื่อวันที่20 กรกฎาคม ในวันที่21 กรกฎาคม2563 ได้ทำพิธีขอขมาและปลงผม ณ พระตำหนักแดง ณวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร โดยมีพระพิมลภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร  เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย เป็นประธานในพิธี จากนั้นจัดพิธีบรรพชาในวันที่24 กรกฎาคม 2563 ณ มหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันต่อมา

สำหรับพิธีอุปสมบทเริ่มที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ในช่วงเช้าเวลา08.30 น., วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเริ่มพิธีเวลา09.30น.และที่วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร พิธีเริ่มเวลา 12.30น. หลังจากนี้พระภิกษุศาสนทายาททั้งหมดจะเดินทางไปรับการอบรมตลอดระยะเวลาโครงการที่วัดถ้ำเขาวง  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโดยมีกำหนดเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ในวันพระราชสมภพที่ 28 กรกฎาคมนี้และวันที่12 สิงหาคมจะร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ถวายภัตตาหารเพลและถวายเกียรติบัตร ก่อนจะปิดโครงการและลาสิกขาบทในวันที่13สิงหาคม2563

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้จัดโครงการในครั้งนี้กล่าวว่า โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์ โดยเฉพาะในราชวงศ์จักรี คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จึงมีฉันทามติให้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์ขึ้น ในชื่อ “โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว” ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯนี้ มี 5 ประการ คือ1.เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 68 พรรษา ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์ 2.เพื่อดำรงไว้ซึ่งโบราณราชประเพณีในการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ 3.เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบทของชายชาวไทยที่มีอายุครบ 19 ปี 2 เดือนเป็นต้นไป 4.ส่งเสริม สืบสานและต่อยอด ศาสนทายาท เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงถาวรสืบไป และ5.เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยได้มีโอกาสทดแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการเข้ารับการบรรพชา-อุปสมบท ศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้เป็นชาวพุทธที่ประกอบด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ นำเอาวิชาความรู้จากการบวชไปประกอบหน้าที่การงานด้วยสติ ปัญญา ความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม มีธรรมาภิบาล รักและเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

“ขอให้ทุกท่านครอบครัวเหล่าเครือญาติและศาสนทายาททุกท่านร่วมกันตั้งจิตเป็นกุศล สว่าง สะอาดและสงบด้วยธรรม ส่งพลังอันบริสุทธิ์นี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วอนันต์จักรวาลและบารมีธรรมของพระมหาบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงดลบันดาลให้ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาและปวงชนชาวไทยได้ก้าวพ้นวิกฤติภัยของโลกทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม   ให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สงบร่มเย็นและสมบูรณ์เข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ที่อาณาอารยประเทศถือเป็นแบบอย่างและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะยังประโยชน์ให้สำเร็จในทางแห่งธรรมตามความมุ่งหมายทุกประการ”