มิถุนายน 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พิธีบรรพชาศาสนทายาทโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑

24 กรกฎาคม 2563 : ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร   คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จัดพิธีบรรพชาศาสนทายาท โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก อธิบดีสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนาคศาสนทายาทจำนวน 49  รูปเข้าร่วมพิธีบรรพชาในครั้งนี้

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า  ทางคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความยินดีและภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาถวาย เป็นพุทธบูชา สนองพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์

ศาสนทายาททุกท่าน จะได้เข้ารับการบรรพชาในวันนี้และจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ในวันรุ่งขึ้นในพระอารามหลวง 3 แห่ง ได้แก่ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จึงจะถือว่าเป็นการเข้าสู่โครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติโดยสมบูรณ์ ต่อจากนั้น ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ที่ 28 กรกฎาคม นี้ พระภิกษุศาสนาทายาทจะได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อีกด้วย และในโอกาสอุดมมงคลนี้กระผมได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรจำนวน 69 องค์ ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารอีกด้วย

กล่าวได้ว่า พิธีบรรพชาสามเณรที่เกิดขึ้นในวันนี้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเป็นมงคลขององค์พระมหากษัตริย์ไทยแล้ว ยังมีส่วนสำคัญยิ่ง ในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงถาวรสืบไป

You may have missed