May 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จึงจัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ( Chulabhorn Likit Font ) และการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” เพื่อจารึกพระนามและพระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล เผยแพร่พระประวัติ พระปรีชาสามารถและ พระกรณียกิจ รวมถึงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระอิสริยศักดิ์เป็น เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ( Chulabhorn Likit Font )

มีแนวคิดการออกแบบตัวอักษรจากดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis “Princess Chulabhorn” ที่มีความงดงามอ่อนช้อย สร้างสรรค์ขี้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตรอันงดงาม พระปรีชาและพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ ดังนี้
๑. พระนาม กรมพระ “ศรีสวางควัฒน”
แสดงถึงพระอุตสาหะในการบำเพ็ญพระกรณียกิจสำคัญอันดีเด่น โดยเฉพาะด้านการแพทย์ด้วยพระนาม “ศรี” มีความหมาย เป็นมงคล ความเจริญ ความรุ่งเรือง “สวางค” แปลว่า ร่างกายที่ดี ได้รับการบำรุงเป็นอย่างดี และ “วัฒน” แปลว่า ความเจริญ ความงอกงาม อันเป็นที่มาแห่งตัวอักษรที่มีสัดส่วนสวยงาม สมบูรณ์แบบ
๒. พระเกียรติคุณและรางวัลระดับนานาชาติที่ทรงได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( Ecologist )
รัฐบาลศรีลังกาได้น้อมเกล้าฯ ถวายกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง Phalaenopsis “Rose Miva” กับ Phalaenopsis “Kandy Queen” เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยขอพระราชทานพระอนุญาตอัญเชิญพระนามตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์ใหม่นี้ว่า Phalaenopsis “Princess Chulabhorn” อันเป็นที่มาของตัวอักษรและการสร้างรูปทรงให้มีความงดงาม อ่อนช้อย เลียนแบบดอกและยอดอ่อนของกล้วยไม้พันธุ์นี้
๓. โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ ( Formality )
โครงสร้างตัวอักษรเป็นแบบทางการ ถูกต้องตามมาตรฐานตัวอักษรภาษาไทย เป็นตัวมีหัว มีปากและส่วนประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการตกแต่งหรือเติมลวดลายมากจนเกินไป โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาและตัวอักษรไทย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๔. B = Benevolence หมายถึง พระเมตตา
จากพระนามฯ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์น้อมเกล้าฯ นำมาใช้เป็นค่านิยมขององค์กร หนึ่งในตัวอักษร คือ B แทนคำว่า Benevolence ที่แปลว่า ความเมตตา มาสร้างสรรค์โดยใส่ขอบมนลงในตัวอักษร เพื่อให้ได้แบบตัวอักษรที่มีความอ่อนโยน สื่อถึงพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ด้วยพระปณิธานแน่วแน่ในการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมให้แก่ทรัพยากรบุคคลของไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา

ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดภาษาไทยแบบมีหัวและละติน ๑ ตัวเลขไทย และแบบอักษรชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก พร้อมให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่บัดนี้ ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/

การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา พระอิสริยยศและ เฉลิมพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ อันเป็นพระเกียรติอย่างสูงยิ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังเป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อีกด้วย หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ มีเนื้อหาทางวิชาการพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม โดยแบ่งเป็น
• หนังสือชุด “ศรีสวางควัฒน” จำนวน ๓ เล่ม
บันทึกเหตุการณ์ ประมวลพระฉายาลักษณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีด้านการแพทย์และ การสาธารณสุขของไทย ตลอดจน พระประวัติและพระกรณียกิจโดยเฉพาะการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การแพทย์และสาธารณสุขของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงการพระราชทานเผยแพร่องค์ความรู้และพระเมตตาในระดับนานาชาติ หนังสือชุดนี้จัดทำขึ้น ๓ เล่ม ดังนี้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ เป็นพระประวัติของสมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อัครราชกุมารี เป็นพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงสืบสานพระราชภารกิจของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมวงศ์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ศรีสวางควัฒน นำเสนอความเป็นมา ความสำเร็จของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานที่สนองงานใต้เบื้องพระบาท และได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
• หนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์
นำเสนอเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมวงศ์ ที่ “กรมพระ” ในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับขัตติยโบราณราชประเพณี ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์

หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และหนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ จัดพิมพ์จำนวนจำกัด สำหรับผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์

ชุด พิเศษรวม ๔ เล่มพร้อมกล่องกระดาษแข็งหุ้มกระดาษพิเศษ สำหรับผู้บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท
ชุด “ศรีสวางควัฒน” ปกแข็ง ๓ เล่มพร้อมกล่องแข็ง สำหรับผู้บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท
ปกอ่อน ๓ เล่มพร้อมกล่องอ่อน สำหรับผู้บริจาค ๓,๐๐๐ บาท
หนังสือ “กรมพระ” กรุงรัตนโกสินทร์ ปกแข็ง สำหรับผู้บริจาค ๓,๐๐๐ บาท
ปกอ่อน สำหรับผู้บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

ร่วมบริจาคและสั่งจองได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๖-๖๑๐๐ ต่อ ๘๑๑๐

หมายเหตุ
รายชื่อกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหาร
๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๒. คุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา
๔. รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางโศภิษฐ์ ปรัชญนันท์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการเงินการคลัง
๖. นายกมุท กาญจนาลัย ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. นางสาวฐิติกานต์ ศราภัยวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน
๘. นางสาวชโรบล เรียงสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
๙. รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม
๑๐. คุณไผท ปรปักษ์ขาม ผู้จัดการ บริษัท จุฬาวัฒน จำกัด
รายชื่อกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑. พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ กรรมการ
๒. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองประธานกรรมการ
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ เหลือพร ปุณณกันต์ รองประธานกรรมการ
๔. นายสุวิชญ โรจนวานิช กรรมการ
๕. คุณลาวัลย์ กันชาติ กรรมการ

วิทยากรรับเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ราชสำนัก