May 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กระทรวงพาณิชย์สร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นตลาดจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย DEmark Show 2020

กรุงเทพมหานคร – 18 มิถุนายน 2563  สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ  DITP เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ DEmark Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทยที่สมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลภายใต้ชื่อ DEmark Show 2020 ระหว่างวันที่ 13 – 22 มิถุนายน 2563 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ซึ่งเครื่องหมายรับรอง DEmark จะเป็นใบเบิกทางสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าแข่งขัน จำนวน 433  ผลงานจากทั่วประเทศไทย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการเตรียมการทั้ง “ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส” เพื่อหาแนวทางดูแลผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยนโยบายเชิงรุกทั้งด้านการผลักดันและการ     ฟิ้นฟูความเชื่อมั่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับกิจกรรมต่างๆ เข้าสู่รูปแบบดิจิทัล หรือ online มากขึ้น  โดยมีทั้งช่องทางสายด่วน 1169 พร้อมให้คำปรึกษา มี DITP LINE / Facebook และ Application DITP Connect เพื่อที่จะสื่อสารและช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของกิจกรรม กรมได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น อาทิจัดสัมมนาให้ความรู้การติดต่อรับคำปรึกษากับทูตพาณิชย์ทั่วโลก กิจกรรมเจรจาการค้า กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวสารและร่วมกิจกรรมเหล่านี้ โดยจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้วิธีการหรือรูปแบบการค้าใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ

ภารกิจการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและของประเทศไทยมาโดยตลอด รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก (Value Creation) โดยผลักดันเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการออกแบบ (Design driven) นวัตกรรม (Innovation driven) การสร้างแบรนด์ (Brand driven) เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล

“ New Normal” ที่ส่งผลให้ความต้องการของตลาดโลกมีการปรับเปลี่ยนไป เป็นโอกาสที่ให้การดำเนินธุรกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนอาทิ โมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ หรือการพัฒนาสินค้าและบริการ การใช้การออกแบบความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้สอดรับกับกระแสความต้องการวิถีใหม่ จึงเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น การจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2563 (Design Excellence Award : DEmark 2020) เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทย ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น งานนิทรรศการ DEmark Show 2020 ภายใต้โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2563 เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบของไทยที่มีผลงานโดดเด่นที่ส่งผลงานเข้าร่วมการตัดสิน

รางวัล DEmark และส่งต่อไปสู่การตัดสินรางวัล G-mark ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 425 ผลงาน

ภายในงานเปิดนิทรรศการ มีการเสวนาพิเศษหัวข้อ Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์ หมุนเวียน เปลี่ยนโลก” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ กรรมการ DEmark Award อาทิ คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร   Freelance Desiner จาก Fischer Model, Index Living Mall, VIN, VATIN, +SENSE และ Hawaii Thai คุณณัฐจรัส เองมหัสสกุล  Design Director, Studio Dialogue DEmark Award Winner (Graphic Design) และคุณชินภานุ อธิชาธนบดี  Design Director, Trimode Studio DEmark Award winner (Interior Design)

รางวัล DEmark Award ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์ หมุนเวียน เปลี่ยนโลก” โดยมีผลงานของนักออกแบบส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 496 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นในแต่ละสาขา ดังนี้ 

  1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process/Industrial Craft)  จำนวน 66 รายการ
  2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items/Household Items) จำนวน 117 รายการ
  3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion/ Apparel/Jewelry/Textile/Etc.)  จำนวน 77 รายการ
  4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/Equipment and Facilities for Office/ Digital Appliances/Equipment/IoT/Etc.) จำนวน 34 รายการ
  5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) จำนวน 51 รายการ
  6. กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์  (Font/Graphic on Surface/Digital Media/Identity Design) จำนวน 66 รายการ
  7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า

พื้นที่ทำงานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel/Restaurant/Cafe/Retail Shop/Co-Working Space/ Condominium project) จำนวน14 รายการ

รวมผลงานที่จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร จำนวนทั้งสิ้น 433 รายการ  และจะได้รับการพิจารณาตัดสินและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ในรอบสุดท้าย เพื่อรับรางวัล DEmark 2020

กรมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นรวมถึงการจัดแสดงผลงานการออกแบบและการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักออกแบบไทยและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล รวมทั้งได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดงาน ที่ ICONSIAM ถนนเจริญนคร นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมสินค้านวัตกรรม รวมถึงสินค้ากลุ่ม Niche Market เพื่อจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก  

                รางวัล DEmark Award จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmarkเป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า  และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป

            สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิเข้ารอบ 2 การประกวดรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที และนักออกแบบ/ผู้ประกอบการยังสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมช่องทางทางการค้าต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณา ในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok งาน Milan Design Week ประเทศอิตาลี และงาน Good Design Exhibition ประเทศญี่ปุ่น

            โดยงานนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย ในโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark)  จะจัดขึ้นที่ ICONSIAM ถนนเจริญนคร ระหว่างวันที่ 13-22 มิถุนายน 2563 อีกทั้งยังสามารถร่วมชมผลงานการออกแบบที่ส่งประกวดได้ในกิจกรรม Online Exhibition Touch DEmark 2020
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทุกท่านยังสามารถร่วมโหวตให้กับสินค้าผลงานที่ท่านชื่นชอบ และยังสามารถเลือกซื้อสินค้า ผลงาน รวมถึงบริการ ของนักออกแบบที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางรูปออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับกับวิถี New Normal ในปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 507 8278