กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์  @สุขุมวิท 62 เดินหน้าขยายบริการเปิดบริการศูนย์มะเร็งและผู้สูงอายุ พร้อม ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เดินหน้าขยายบริการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โรงพยาบาล..แนวคิดใหม่ ของการดูแลสุขภาพ” เปิดบริการ 2 ศูนย์การแพทย์สุดล้ำ ได้แก่ ศูนย์มะเร็งและผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงวัย รวมถึง ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รองรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ด้วยทีมบุคลากรทางด้านการแพทย์ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ให้บริการดูแลขณะรักษาและหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

นพ.สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ กล่าวว่า “รพ.รวมใจรักษ์ เปิดศูนย์ เดินหน้าขยายบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการ 2 ศูนย์การรักษาทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์มะเร็งและผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงวัย ซึ่งมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็น มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งไขกระดูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น รวมไปถึง ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รองรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสังคมยุคใหม่ ผู้คนส่วนใหญ่ ขาดการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ ละเลยการออกกำลังกาย และ บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย  ทั้งนี้ ลงทุนและนำเสนอบริการ ศูนย์มะเร็งและผู้สูงอายุ, ถึง ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ ให้มีความเพียบพร้อม ในด้านบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ห้องตรวจวินิจฉัยและรักษา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เป็น “โรงพยาบาลแนวคิดใหม่ ของการดูแลสุขภาพ” อย่างแท้จริง”

นพ. พิศุทธ์ กาฬปักษี แพทย์อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง กล่าวว่า  ศูนย์มะเร็งและผู้สูงอายุ (Cancer and Geriatric Center) โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหา รักษาโรค และ ป้องกันโรคมะเร็ง เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มของโรคที่เกี่ยวกับโลหิต เช่น โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย เส้นเลือดอุดตัน เลือดออกผิดปกติ ภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อีกทั้งยังดูแลรักษาในกลุ่มโรคมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งไขกระดูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น ด้วยทีมบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการ พร้อมดูแลขณะรักษาและหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ สำหรับ ศูนย์มะเร็งและผู้สูงอายุ มีห้องตรวจ วินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบครัน รวมไปถึงห้องเจาะเลือด ห้องวัดสัญญาณชีพ และ ห้องคีโม  ให้การรักษาที่ครบวงจร อาทิ การให้เคมีบำบัด การฉายแสง การให้ยาพุ่งเป้า เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการให้บริการดูแลแบบป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ผู้สูงอายุด้วยความเข้าใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุ อาทิ โรคไขมัน, โรคเบาหวาน, ผู้มีภาวะโรคสมองเสื่อม, โรคอัลไซเมอร์, ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาวะร่างกายจากโรคเช่น โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) , ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง, ผู้อยู่ในระยะพักฟื้นภายหลังผ่าตัด เป็นต้น  โดยให้การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้านกาย จิตใจ และสังคม พร้อมกับคอยประเมินอาการความรู้สึกของผู้ดูแล เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและคุณภาพ เป็นการช่วยลดความกังวลของลูกหลานหรือผู้ดูแล นอกจากนี้ ยังมีทีมสหวิชาชีพอื่น ๆ ที่คอยให้การดูแลควบคู่ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนากร อีกด้วย

พญ.ฟ้ารุ่ง ภูษาทอง แพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม กล่าวว่า  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับคนไทยจำนวนมาก สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน  เนื่องจากโรคเบาหวาน ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอ ดังนั้น การเปิดให้บริการ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ (Diabetes and Endocrinology Center)  จึงได้จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำและรักษา โดยเป็นคณะแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ  ที่สำคัญคือ มีระบบการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ ด้านบริการทางการแพทย์ มีตั้งแต่ การประเมินภาวะความเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวาน, การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคระบบต่อมไร้ท่อ ไปจนถึงการดูแลรักษาและป้องกันผู้ป่วยเบาหวานจากโรคแทรกซ้อน โดยดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว

แนะนำว่า ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ผู้เป็นความดันโลหิตสูง หรือ ไขมันในเลือดผิดปกติ  ควรตรวจเบาหวานเป็นระยะ ๆ เพราะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นเบาหวานได้ง่าย  รวมไปถึงผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ หรือมีโรคร่วมเป็นโรคหัวใจแล้ว ควรได้รับการตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงเบาหวานทุกปี  เพราะหากมีโรคเบาหวานเข้ามาร่วม จะทำให้คุณภาพชีวิตลดลง  ทั้งนี้ ปวริศา เพ็ญชาติ หรือ แหวนแหวน นักร้อง และ ผู้ประกาศข่าวรายการ สีสันบันเทิง ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มาเล่าประสบการณ์ตรงกับการตรวจพบ ภาวะก่อนโรคมะเร็ง ในวัย 23 ปี เข้ารับการรักษาจนหายจากโรคได้ และให้กำลังใจบุคคลที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย

สำหรับ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเป็นนโยบายและหัวใจหลักของการให้บริการ ดังนั้น ศูนย์การแพทย์ทุกด้าน จะมีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง รวมไปถึง การนำเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเฉพาะทางต่างๆ ที่มีความทันสมัย โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้การให้บริการระดับ 5 ดาว ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาล สมเหตุผล สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ การเปิด ศูนย์มะเร็งและผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงวัย รวมถึง ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รองรับกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วย สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี ภายใต้คอนเซ็ปต์ โรงพยาบาล..แนวคิดใหม่ ของการดูแลสุขภาพ”  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3fqXQty หรือ Facebook Fan page : โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62

 นพ. พิศุทธ์ กล่าวสรุป

You may have missed