มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กระแสตอบรับดี! นิวโรจีเนียส เดินหน้าเปิดหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

คุณดำรง พิณคุณ ผู้ก่อตั้งบริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด สถาบันที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบความคิดของมนุษย์  และผู้คิดค้นหลักสูตร GeniusX หลักสูตรที่มุ่งเน้นการวางแผนตามหลักแห่งความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล (Personalize) เปิดหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development รุ่นที่ 4 อย่างต่อเนื่องหลังจากกระแสตอบรับดีทั้ง 3 รุ่น โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะสมองของผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการไทยอย่างชาญฉลาด พร้อมดึงศักยภาพและความสามารถ ที่ซ่อนอยู่ภายใน ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีกลยุทธ์ที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ในโลกแห่ง Disruption ผ่านการเรียนรู้หลักสูตร GeniusX ทั้งหมด 14 หัวข้อ โดยสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2565 ผ่านช่องทาง https://www.neurogenius.com/geniusx/x4

โดย คุณดำรง พิณคุณ กล่าวถึงหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development นี้ว่า “หลักสูตร GeniusX Brain Skill Development จัดขึ้นมาแล้ว 3 รุ่น และกำลังเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะสมองให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นศักยภาพของตนเองและก้าวข้ามขีดจำกัดของสมองให้สามารถค้นพบความอัจฉริยะต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายใน โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความแตกต่างของสมองและระบบความคิดของแต่ละคน ให้สามารถอ่านเกมธุรกิจได้อย่างเฉียบขาด มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำพาองค์กรก้าวข้ามผ่านโลกแห่งการแข่งขันได้ด้วยด้วยหลักการ GeniusX สุดยอดทักษะแห่งอนาคต”

“หลักสูตร GeniusX จะช่วยให้ผู้คนสามารถค้นพบศักยภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายใน เพื่อพัฒนาทุกทักษะของตนเองได้อย่างรอบด้าน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การวิเคราะห์สมองและเรียนรู้ระบบความคิดของผู้อื่นให้สามารถอ่านคนได้ ตลอดจนสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีกลยุทธ์ที่พร้อมจะรับมือกับทุกสถานการณ์ในโลกแห่ง Disruption ด้วยการเรียนรู้หลักสูตร GeniusX ทั้งหมด 14 หัวข้อ”

หัวข้อหลักสูตร GeniusX รุ่นที่ 4

X1        Relation Brain                อ.ดำรงค์ พิณคุณ                            7 ต.ค. 65

X2        Negotiation Brain คุณเอกพล พงศ์สถาพร                                 21 ต.ค. 65

X3        Future Strategy              รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์           28 ต.ค. 65

X4        Marketing Brain               ผศ. ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์            4 พ.ย. 65

X5        Management Brain          คุณอรกานดา อรรถวิภัชน์                 11 พ.ย. 65


X6        Decision Brain               ทำกิจกรรมที่พัทยา                         18-20 พ.ย. 65

X7        Digital Brain                   อ.ดำรงค์ พิณคุณ                            2 ธ.ค. 65

X8        China Brain                   รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์              16 ธ.ค. 65

X9        Intelligence Brain            คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์                    23 ธ.ค. 65

& Leader Brain               คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว

X10       Japan Trip                     ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น                       12-15 ม.ค. 66

X11       Strategy Brain                 ดร.ธนัย ชรินทร์สาร                         20 ม.ค. 66

X12       Transformation Brain       คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์          27 ม.ค. 66

X13       Wisdom Brain                 อ.ดำรงค์ พิณคุณ                            3 ก.พ. 66

X14       GeniusX Brain                 อ.ดำรงค์ พิณคุณ                            10 ก.พ. 66

“กระแสตอบรับจากที่เปิดมาทั้ง 3 รุ่น ปีนี้คนส่วนใหญ่ตื่นตัวเรื่องพัฒนาตนเอง Upskill และ Reskill จึงเป็นเรื่อง ที่คนสนใจมากครับ โดยเฉพาะหลักสูตร GeniusX เราเป็นเรื่องใหม่ “Brain Skill Development” เป็นการสร้างทักษะระบบความคิดใหม่ในด้านการบริหารจัดการและทักษะเชิงกลยุทธ์ โดยหลักสูตรทั้งหมดเป็นด้าน NeuroScience for Business คือการนำวิชาประสาทวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ผมอยากให้ผู้อบรมนำความรู้ใหม่นี้ไปใช้ในองค์กรให้มากๆ ครับ เพราะวิธีคิดที่ได้เรียนรู้จาก GeniusX ได้ช่วยผู้บริหารหลายท่านในการจัดการคนและพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี หลักสูตร GeniusX จะมาช่วยสร้างระบบคิดใหม่ในการทำธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ใหม่ ให้เหมาะสมกับโลกหลังวิกฤตโควิด-19 และยุค Disruption ฝ่าวิกฤต เข้าสู่โลก Digital อย่างเต็มรูปแบบครับ”

โดยรายละเอียดการเรียนหลักสูตร GeniusX Brain Skill Development เรียนทุกวันศุกร์ ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ย. 2565 https://www.neurogenius.com/geniusx/x4 ค่าอบรม 150,000 บาท รวมค่าศึกษาดูงานในประเทศ 3 วัน 2 คืน และประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน