April 12, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ สสส. นิด้า จัดอบรมกฎหมายเหล้า – บุหรี่ ให้ผู้ค้าบนชายหาดบางแสน หวังเป็นกำลังสำคัญปรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่บนชายหาด ตามแนวคิดพัฒนาชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยมีผู้ประกอบการค้าชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 1,861 ราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร หัวหน้าโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่การท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อสร้างจิตสำนึก ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

“ ชายหาดบางแสนมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นคนในประเทศ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือการลดความเสี่ยงนอกจากโรคโควิด – 19 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่สาธารณะก็เป็นประเด็นสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อชายหาดบางแสนมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ชายหาดบางแสนจึงเหมาะที่จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ตลอดจนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ประกอบการถือเป็นกำลังสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฐานะเจ้าของพื้นที่ ผู้ที่ได้รับทั้งผลกระทบจากความเสี่ยงและผลประโยชน์ จึงเหมาะที่จะเป็นผู้ดูแลพื้นที่ให้ปลอดความเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ “

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า บางแสนเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวปีละมากกว่า 2 ล้านคน สถานการณ์ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าต้องเจอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุที่มีปัจจัยการเกิดมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองแสนสุขมีแนวคิดที่จะพัฒนาชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว โดยการรณรงค์ให้พื้นที่ที่ประกอบกิจการการค้าอยู่ในพื้นที่สาธารณะงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะตามนโยบายของกรมสรรพสามิต จากการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถึงจะไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะยังมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย แต่ก็ช่วยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณชายหาดลงได้ ดังนั้นกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นประกาศให้รู้ว่าในอนาคตบางแสนจะเป็นชายหาดต้นแบบที่คนมาเที่ยวรู้สึกปลอดภัยทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะดีขึ้น และท้ายที่สุดผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการร้านค้าและพื้นที่ตามแนวคิด “เที่ยวบางแสน สุขใจ ปลอดภัยไม่เสี่ยง”

นายเกษม ชำนิสัมพันธ์ ประธานแผงลอยอาหารเครื่องดื่มชายหาดบางแสน กล่าวว่า เมื่อเทศบาลเมืองแสนสุขมีนโยบายให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดเหล้าและบุหรี่ ผู้ประกอบการร้านค้าบนชายหาดบางแสนก็พร้อมที่จะปรับตัวและปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะเป็นผลดีกับนักท่องเที่ยว การห้ามดื่มสุราและสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงได้หลายอย่าง แม้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า แต่เชื่อไม่กระทบการท่องเที่ยว เพราะมีนักท่องเที่ยวที่ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ก็อยากมาเที่ยวชายหาดบางแสนเพิ่มขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพักผ่อนและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงผู้ค้าจะเสียรายได้จากการห้ามจำหน่ายเหล้าบุหรี่ แต่ก็มีรายได้จากทางอื่นมาเพิ่มขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนเข้ามา