April 12, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ซัสโก้ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัดในโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด ในโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ให้แก่ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำหรับ โครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” จัดขึ้นโดย กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเข้าร่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจากสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการครบเต็มจำนวนลิตร และเกิดความตระหนักว่าผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และสร้างมาตรฐานให้การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้อง เที่ยงตรงสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ โดยสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ทุกแห่งทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการ ”สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ให้บริการได้ตามมาตรฐาน ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดทุกประการ

You may have missed