สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ ปั้น “เมืองสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม”

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ มีหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืน โดยเห็นคุณค่า ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ ๗ ให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม” ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อพท.๗ มีแนวคิดในการสร้างความยั่งยืนและส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและสร้างรายได้รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยนำเอาอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองโบราณอู่ทองมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาออกแบบอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม เพื่อให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับโอกาสทางการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนมีความคิดริเริ่ม และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันชุมชนต่างๆ ในเมืองโบราณอู่ทองมีสินค้า และผลิตภัณฑ์มากมายที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาแต่อดีต แต่กลับพบว่าไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง และมีมูลค่าของสินค้าค่อนข้างต่ำ เนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มตัวสินค้านั้นไม่ได้มีการสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่น่าจดจำและสวยงาม ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทอง เพื่อเกิดแนวทางการสร้างสรรค์การออกแบบของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม สะท้อนเอกลักษณ์ของสินค้าของชุมชน และเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างให้เกิดความร่วมมือของชุมชนที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเป็นที่จดจำได้
อพท.๗ มีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผ่านเกณฑ์การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งนอกจากการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้คุณภาพและมาตรฐานจนเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ที่ดีขึ้นแก่ชุมชน ยังเป็นการยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทองได้รับเอกสารทางกฎหมายที่ตราไว้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆอีกด้วย ในการนำเอาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่นของกลุ่มชุมชนมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวต่างๆยังคงมีการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ เพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นยังคงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทองให้ผ่านเกณฑ์การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ข้อกำหนดการจ้างนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดในเชิงสังเคราะห์ และแนวคิดในเชิงประยุกต์ดังกล่าวข้างต้น มาใช้ในเขตพื้นที่พิเศษ ๗ เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทองเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria: GSTC) และตอบตัวชี้วัดโครงการที่ อพท.๗ รับผิดชอบราณอู่ทอง

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรดักส์ เฮ้า แอสเซสเซอร์รี่ จัดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยอัตลักษณ์เมืองโบราณอู่ทองให้ผ่านเกณฑ์การจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา) ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยดำเนินการลงพื้นที่ทดลองทำผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ และจัดประชุมนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและภาพจำลองผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่แน่นอนแล้ว แก่กลุ่มเป้าหมายและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ณ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *