มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พระภิกษุศาสนทายาท ทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดโพธิ์แมนคุณาราม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พระภิกษุศาสนทายาท  โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1   เดินทางไปทัศนศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)   และวัดโพธิ์แมนคุณาราม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรมของโครงการฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์   ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  กล่าวว่า วันนี้ พระครูปลัดกิตติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดถ้ำเขาวง และ พระมหาปลัดศักดิ์สิทธิ์ นำพระภิกษุศาสนทายาทจำนวน 46 รูป และพระพี่เลี้ยงรวม 70 รูป  เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.)  สักการะพระสารีริกธาตุ  และรับฟังโอวาท จากพระเมธีธรรมาจารย์ ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงในรูปแบบมหาวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสตร์เป็นสาขาแรก แล้วต่อมาได้ขยายการเรียนการสอนไปยังสาขาวิชาอื่นๆ คล้ายกับรูปแบบการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ที่เริ่มต้นจากสาขาด้านศาสนาแล้วขยายไปยังสาขาอื่นอีกมากมาย

 นอกจากจะได้ชมสถานที่ มจร. และร่วมฉันภัตตาหารเพลกับพระนิสิต มจร.แล้ว พระภิกษุศาสนทายาทได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และ ในช่วงบ่ายคณะพระภิกษุศาสนทายาท ยังได้เยี่ยมชมวัดวัดโพธิ์แมนคุณาราม ได้สักการะและรับฟังโอวาทจากพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าอาวาส

รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซึ่งวันนี้ได้นำพระภิกษุที่ได้อุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเยี่ยม มจร. ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พระภิกษุใหม่ ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนสถาบันแห่งนี้ เพราะเป็นรากฐานของการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  กิจการด้านศาสนานั้นอยากจะให้พวกเรา ช่วยกันปกป้อง ช่วยกันดูแล ช่วยกันรักษา  ในฐานะเราเป็นชาวพุทธ ถ้าพวกเราไม่ได้ปกป้อง ไม่ช่วยกันดูแล และไม่ได้ช่วยกันส่งเสริม ศาสนาพุทธนี้ก็จะอยู่คงกับประเทศไทยไม่ได้