TGIA Academy จัดอบรม “หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

TGIA Academy ศูนย์การเรียนรู้ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับการให้ความรู้และวิชาชีพของนายหน้าประกันวินาศภัยให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน จัดอบรม “หลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีบุคลากรจาก บริษัทประกันภัย ธนาคาร บริษัทนายหน้า และนายหน้าบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งการจัดอบรมนี้จะจัดขึ้นทุกเดือน ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางการอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.tgia.org

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *