May 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

อพท. ชู 19 ชุมชนต้นแบบมาตรฐาน CBT Thailand 2020 การันตีคุณภาพบริการเปิดประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

อพท.ปลื้ม 19 แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านการันตีจาก CBT Thailand ประจำปี 2563 พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เรียนรู้วิถีชุมชน สู่การเป็นต้นแบบขยายผลหนุนชุมชนอื่นๆเข้าเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยภายในงานพิธีมอบมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี 2563 หรือ CBT Thailand Standard 2020 ว่า อพท.มีเป้าหมายในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่จะเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน ที่เป็นไปตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC โดยในปีนี้มีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ประเมินการรับรองจากคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 19 ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตามพันธกิจในระยะ 4 ปี (2562-2565) ในการสร้างแบรนด์ CBT Thailand อย่างเป็นรูปธรรม

“มาตรฐาน CBT Thailand ถือเป็นตราสัญลักษณ์ที่สำคัญที่มีเกณฑ์วัดและประเมินผลอย่างเข้มข้น โดยให้ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบและต้องผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐาน การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพราะมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องการันตีให้กับผลิตภัณฑ์และ การให้บริการของชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างความไว้วางใจในมาตรฐานการท่องเที่ยวจากการเข้ามาสัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบที่แปลกใหม่”นายทวีพงษ์กล่าว

สำหรับ 19 ชุมชน ที่ได้รับ CBT Thailand ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวให้สอดรับ กับแนวทางการทำการตลาดที่เหมาะสมที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน โดยสามารถเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวและสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในมิติต่างๆที่เกิดขึ้น จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการได้รับมาตรฐานในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในการ นำแนวทางการพัฒนาไปประยุกต์ใช้และสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

สำหรับ 19 ชุมชน ที่ได้รับมาตรฐาน CBT Thailand ในปีนี้ ประกอบด้วย ชมรมส่งเสริม การท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนคาทอลิกริมน้ำจันทบูร ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วิสาหกิจชุมชนบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง วิสาหกิจชุมชนเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การท่องเที่ยวโดยชุมชนตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชุมชนท่องเที่ยว แหลมสัก ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชมรมคนรักษ์ป่าบ้านหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชุมชนบ้านทะเลน้อ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อสวก ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยชุมชนนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังหอน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบ้านถ้ำผึ้ง อำเภอต้นยวนพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อเมืองมาง ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


นอกจากนี้ อพท. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน ให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพร้อมยกระดับชุมชนให้เข้าเกณฑ์ การสร้างอัตลักษ์ที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่มาตรฐาน CBT Thailand Standard ภายใต้กรอบการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า และ การท่องเที่ยวที่ได้ประสบการณ์แปลกใหม่จากการท่องเที่ยวในประเทศ

อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมผัส19 ชุมชนต้นแบบแห่งความเข้มแข็งและความสุขที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้ตรามาตรฐาน CBT Thailand ดังกล่าว กับวิถีชีวิตท้องถิ่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรวิทย์ เทพนีรมิตร เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน อพท. โทรศัพท์ 0-23573580-7 ต่อ 307 หรือ 08-7828-0413