May 23, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
🇮🇩 อินโดนีเซีย +1,624 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 59,394 ราย)
🇸🇬 สิงคโปร์. +188 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 44,310 ราย)
🇵🇭 ฟิลิปปินส์ +294 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 38,805 ราย) ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

🇲🇾 มาเลเซีย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,643 ราย)
🇹🇭 ไทย +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,179 ราย) สถานการณ์ควบคุมได้

🇻🇳 เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 355 ราย)
🇧🇳 บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
🇰🇭 กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
🇱🇦ลาว ผู้ติดเชื้อน้อย
🇲🇲พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)