May 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ระบบสุขภาพบวกหัวใจคุณธรรม นำไทยผงาดเวทีโลก

ระบบสุขภาพบวกหัวใจคุณธรรม นำไทยผงาดเวทีโลก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สรุป 10 ปรากฎการณ์คุณธรรมสังคมไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 19 คุณธรรมนำไทยผงาดเวทีโลก

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤตจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่พฤติกรรมการแสดงออกของพี่น้องคนไทย ปรากฎการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก ที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลรายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ได้แก่
อันดับ 1 การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่เห็นความร่วมมือทั้งหมอ พยาบาล บุคลากรและพี่น้องประชาชนที่ต่างเห็นใจ ให้กำลังใจ ทั้งๆ ที่อยู่ในสถานะวิตกกังวลทุกฝ่าย แต่ทุกฝ่ายร่วมใจกันเป็นพลังสามัคคี
อันดับ 2 อาสาสมัคร โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ที่แม้ว่าต้องลำบาก แต่เต็มใจลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านช่วยกันคุมเข้ม ให้ข้อมูลช่วยเหลือ และเกิดกระแสจิตอาสา น้ำใจแบ่งปันไปทั่ว
อันดับ 3 การบริจาคอาหารและสิ่งของที่มีบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิลปิน ดารา แบ่งปันเกิดปรากฎการณ์ ข้าวจากอิสานแลกปลาจากภาคใต้ บนความพอเพียงอย่างงดงาม
อันดับ 4 ตู้ปันสุข ที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม The Little Free Pantry ที่อยากแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม แบบที่สามารถแบ่งปันเติมเต็มโดยใช้ตู้กับข้าวเป็นสื่อกลาง จนโด่งดังและแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ
อันดับ 5 การใช้สื่อ Digital เป็นสื่อกลางส่งกำลังใจทั้งในรูปแบบเพลง คลิปดีๆ แบ่งปัน เกิดการสร้างพลังบวก มิตรไมตรี ต่อทุกสาขาอาชีพแม้แต่นานาชาติ
อันดับ 6 ไทยยืน 1 ในอาเซียน ในการมีวินัยและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบทั้งการรักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย check in ใช้ระบบไทยชนะ QR code เพื่อคุมสถานการณ์
อันดับ 7 วิถีชีวิตแบบใหม่ เกิดพฤตินิสัยที่ทุกคนเริ่มใช้หลักสุขศึกษามาปรับใช้เป็นวิถีชีวิต รวมทั้งการใช้ระบบสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีในการสร้างงานนวัตกรรมมากมาย
แต่มีคุณธรรมจากด้านที่ยังน่าเป็นห่วงในสังคมไทย ได้แก่
อันดับ 8 การกักตุนสินค้า
อันดับ 9 การฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน
อันดับ 10 ขยะจากพิษโควิด ที่ยังขาดประสิทธิภาพการจัดการ

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดพฤตินิสัยที่ดีต่อผู้คนทั้งทุกกลุ่มวัย ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ หากพฤตินิสัยที่ดีดำรงอยู่จนเกิดเป็นวิถีแห่งคุณธรรมด้วยจิตสำนึกในผู้คน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ย่อมส่งผลการยกระดับคุณภาพพลเมืองให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่มีคุณธรรม ทั้งพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา ที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างยิ่ง ยืนผงาดในเวทีโลกต่อไป”

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล

เสนอผลสำรวจภาคสนาม “เรื่องพลังคุณธรรมคนไทยชนะโควิด-19”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พลังคุณธรรมคนไทยชนะโควิด-19 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 3,010 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 23 – 28 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.3 ระบุ ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ผ่านสื่อมวลชนทุกวัน ในขณะที่ร้อยละ 20.1 ระบุเกือบทุกวัน และร้อยละ 6.6 ระบุ ติดตามบางวัน

เมื่อสอบถามถึง ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.5 ระบุ ค่อนข้างมากถึงรุนแรงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 18.5 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่รุนแรงเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามถึงระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดโควิด-19 วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุค่อนข้างน้อยถึงไม่รุนแรงเลย ในขณะที่ร้อยละ 14.4 ระบุ ค่อนข้างมากถึงรุนแรงมากที่สุด

ที่น่าสนใจคือ เมื่อสอบถามถึง คุณธรรมด้านใดที่ทำให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นโควิด-19 ได้ด้วยกัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.3 ระบุ ความมีวินัย รองลงมาคือร้อยละ 49.3 ระบุ ความรับผิดชอบ ร้อยละ 38.0 ระบุความพอเพียง ร้อยละ 34.9 ระบุ ความมีน้ำใจ ร้อยละ 34.6 ระบุ ความสามัคคี ร้อยละ 32.2 ระบุ การพึ่งพาตนเอง ร้อยละ 29.3 ระบุ จิตอาสา ร้อยละ 22.9 ระบุ ความซื่อสัตย์สุจริต และร้อยละ 20.2 ระบุ ความอดทนอดกลั้น ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อสอบถาม การปฏิบัติตนในสถานที่ทำงาน สถานศึกษา ช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 29.5 ระบุ เว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 18.0 ระบุ รักษาความสะอาด ล้างมือทุกครั้ง ร้อยละ 15.7 ระบุ ใส่หน้ากากและใช้เจลล้างมือ ร้อยละ 10.1 ระบุ คัดกรองก่อนเข้าสถานที่ ร้อยละ 9.2 ระบุ ปฏิบัติตามคำแนะนำเคร่งครัด และร้อยละ 7.6 ระบุ ทำงานที่บ้าน ไม่ไปทำงาน และร้อยละ 3.1 เรียนออนไลน์และให้ความรู้เพื่อการป้องกัน ตามลำดับ

“จากการวิเคราะห์ข้อมูล จะพบว่าประชาชนให้ความสนใจกับข่าวสาร COVID-19 สูงสุด และเข้าใจดีต่อสถานการณ์ความรุนแรงและสะท้อนให้เห็นการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ใช้องค์ประกอบทั้งการบริหารจัดการและระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยมีอีกเรื่องที่สำคัญมากที่สุด หัวใจแห่งคุณธรรมของประชาชนที่ ในการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่สะท้อนการใช้วินัย ความรับผิดชอบ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง และมีน้ำใจที่ดีต่อกัน เป็นคุณธรรมที่สำคัญจนทำให้สถานการณ์โควิดดีขึ้น
สำหรับ 3 ลำดับข้อปฏิบัติตนของประชาชนที่มีวินัยสูงมาก คือ การรักษาระยะห่าง การล้างมือและใส่หน้ากากเพื่อปิดปากจมูก สะท้อนให้เห็นหัวใจแห่งคุณธรรมของประชาชน ที่เราสู้กับเชื้อโควิดด้วยจิตสำนึก (Moral Fight Covid) จนได้รับชัยชนะ”
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว

สามารถเข้าถึงข้อมูล ผลสำรวจภาคสนาม“เรื่องพลังคุณธรรมคนไทยชนะโควิด-19” ได้ที่ Mobile Application