กรกฎาคม 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน ‘นิทรรศการการศึกษาอินเดีย ครั้งที่ 13’


คณะผู้จัดงานได้พิจารณาเห็นควรเลื่อนการจัด ‘นิทรรศการการศึกษาอินเดีย ครั้งที่ 13’ หรือ ‘The Great India Education Fair 2020’ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางคณะผู้จัดงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงตัวแทนสถาบันการศึกษาทุกท่าน เพื่อป้องกันโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน จึงถือเป็นเหตุอันควรให้เลื่อนการจัดงานในครั้งนี้

ทางคณะผู้จัดงานขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะสามารถกำหนดการจัดงานดังกล่าวได้โดยเร็วเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป
โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/TheGreatIndiaEducationFairThailand/ …