มิถุนายน 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พอแล้วดี The Creator โครงการสร้างสรรค์นักธุรกิจยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชา เติบโตก้าวเดินจาก ๑๓๔ ธุรกิจ จากรุ่น๘ สู่ รุ่น๙ ผลสำเร็จ The Creator รุ่น๘

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ : พอแล้วดี The Creator โครงการที่ตั้งใจพัฒนานักธุรกิจไทยภายใต้ “ความพอดี” ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ผนวกกับหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งในด้าน ผลกำไร สังคมแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและโลกที่พอดีกับทุกชีวิต จัดงานแถลงข่าว “สรุปผลงานโครงการพอแล้วดี The Creator รุ่น ๘ ปี ๒๕๖๖ และแนะนำโครงการ พอแล้วดี รุ่น ๙ ปี ๒๕๖๗” โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator และได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุน โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่น ๘ มาร่วมงานด้วย ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), โซโค (SOCO) โครงการ ซัมเมอร์ ลาซาล, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มานิตย์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท สมาร์ทคอสท์ จำกัด และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ ชั้น ๑๑ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator เปิดเผยว่า ในปี ๒๕๖๖ โครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๘ จำนวน ๒๐ แบรนด์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) ร่วมกัน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ผ่านการพัฒนาแบบระเบิดจากข้างใน ให้เกิด “พอแล้วดี The Creator” ที่พร้อมจะเป็นผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ที่สอดประสานกับวิถีชีวิตและแนวคิดของการทำธุรกิจในโลกใหม่ ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลกไปพร้อมๆกันด้วย โดยพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้สานต่อศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจสังคม และโลกควบคู่กันไปอย่างสมดุล ยั่งยืน

“ทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นนักธุรกิจที่เกื้อกูลคนอื่นได้ ผ่านการนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสอนไว้ มาปรับใช้ มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ เพราะการที่เราจะทำให้ธุรกิจยั่งยืนได้ ต้องเริ่มจากเข้าใจคำว่า “พอ” ก่อน จึงจะสามารถสร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ ที่มีความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยที่ผ่านมาโครงการได้พัฒนานักธุรกิจพอแล้วดีที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการมาแล้ว ๘ รุ่น จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๔ แบรนด์ ที่ผ่านๆมา น้องๆ The Creator ได้ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ และเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วมากมายหลายคน อาทิเช่น คุณมานิตย์ เจ้าของ Manit Group, คุณกาญจนา เจ้าของแบรนด์ BWILD ISAN, คุณนครินทร์ เจ้าของแบรนด์ YANO ,เชฟคำนาง เจ้าของเฮือนคำนางขอนแก่น, คุณธนพงศ์ ต่อ เพนกวิน เจ้าของเพจผู้ชายขายบริการ และผู้นำกลุ่ม SME ร้านอาหารที่เน้นการสร้างธุรกิจอาหารแบบเกื้อกูลกัน, คุณเอ๋ วิชชุลดา เจ้าของแบรนด์ WISHULADA ผู้สร้างสรรค์ขยะสู่งานศิลปะระดับนานาชาติ, คุณปิ่น ศุรตา แบรนด์ PIN METAL ART ผู้เสกสรรค์เศษเหล็กให้เป็นเศษวิเศษ สู่งานประติมากรรมชั้นสูงระดับนานาชาติ น้องๆเหล่านี้เป็น The Creator ที่เข้าร่วมโครงการใหญ่แบบ 3 เดือน อย่างเต็มที่ทุกเวิร์คชอป แต่ที่น่าชื่นใจคือ น้องๆอีกหลายคนที่เข้าร่วมในโครงการ พอแล้วดีสัญจร ที่จัดเพียงจังหวัดละ 2 วันก็ได้ประโยชน์ที่นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง จากการเรียนรู้ การทำธุรกิจอย่างรู้จักตนและเกื้อกูลคน สังคม และ โลกเช่นกัน และในปีหน้า เราก็พร้อมจะเปิดโครงการ พอแล้วดี The Creator รุ่น๙ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก ของธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดพอแล้วดี สัญจร ๔ จังหวัด ๔ ภาคทั่วไทย เพื่อตอบรับกับความต้องการของนักธุรกิจรุ่นใหม่ตามภูมิภาคที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี” ดร.ศิริกุล กล่าวสรุป
โอกาสนี้ พอแล้วดี The Creator รุ่น ๘ ได้ร่วมนำเสนอผลลัพธ์จากการเรียนรู้ และการสานต่อ การทำธุรกิจแบบพอแล้วดี ได้แก่

1.คุณกาลัญญู คงคติกำจร ธุรกิจพื้นที่สร้างสรรค์และสินค้าชาเบลนด์ แบรนด์ T’IN CAFE
2.คุณณัฐวุฒิ ชวินกุล ธุรกิจที่ปรึกษาด้านแบรนด์และความยั่งยืน แบรนด์ Greatter Good
3.คุณวัชรพงษ์ เตียวยืนยง ธุรกิจฟาร์มต้นแบบไก่พื้นเมือง แบรนด์ วัชรพงษ์ฟาร์ม
4.คุณจิรยา ประพรต ธุรกิจเพื่อสังคมในจังหวัดจันทบุรี แบรนด์ เสน่ห์จันท์
5.คุณประภาศรี แสงแก้ว ธุรกิจขนมหวาน แบรนด์ ลอดช่องลุงเดื่อง
6.คุณชัชวาล สุขสัมพันธ์ ธุรกิจกาแฟจากท้องถิ่น แบรนด์ กาแฟจันทบูร
7.คุณรสสุคนธ์ ซันจวน ธุรกิจโยคะ แบรนด์ ครูเก๋ บูธาราโยคะ
8.คุณศิวพรรณ ศรีสวัสดิ์ ธุรกิจเครื่องดื่ม แบรนด์ VANILLA MOMENT
9.คุณวิษณุ อ๋องสกุล ธุรกิจวิทยาลัย แบรนด์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
10.คุณณัฏฐ์ภรณ์ ว่องวีรโชติกิจ ธุรกิจไลฟ์สไตล์สถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
แบรนด์ Deep into Nature
11.คุณชัชฎาพร กาญจนชัยภูมิ ธุรกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม แบรนด์ V Kan Management
12.คุณกาญจน์สิตา ติ๊บอุด ธุรกิจร้านอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.น่าน แบรนด์ สะปันกลางนา
13.คุณพิมพ์รมัย หาราชัย ธุรกิจสื่อสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยแนวคิดแบบยั่งยืน แบรนด์ Greenherich
14.คุณกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ เวลเนสอายุรเวทไทย แบรนด์ SHERPUBLIQ
15.คุณบัญชา เอนกบรรลือกุล ธุรกิจบริการที่กันแสงทุกรูปแบบ แบรนด์ MR. CURTAIN
16.คุณณัฎฐภรณ์ คมจิต (เชฟคำนาง) ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอีสาน แบรนด์ เฮือนคำนาง
17.คุณกุสุมาวดี กรองทอง ธุรกิจการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กและครอบครัว แบรนด์ LANDLAB
18.คุณภูวดล ลายจิรธาดา ธุรกิจร้านอาหาร Vegan Delivery แบรนด์ Mercy Republic
19.คุณณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา ธุรกิจโรงพยาบาลด้านความงาม แบรนด์ ABLE Hospital
20.คุณต้นฝัน พิพัฒธาดา ธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวออร์แกนิค แบรนด์ บ้านไร่ต้นฝัน

และเพื่อให้สังคมได้รู้จักโครงการ และสัมผัสถึงความก้าวหน้าที่จับต้องได้ จึงได้มีการจัดงาน พอแล้วดี Market ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ พ.ย ๒๕๖๖ ที่ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมี ตลาดนัดเทศกาลของดีๆ ความคิดดีๆ เพื่อเป็นของขวัญและความสุขให้กับหลายๆ ชีวิต ผ่านแนวคิด “ยิ่งให้ยิ่งได้” นำเสนอการสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการออกร้านของนักธุรกิจ พอแล้วดี The Creator ทั้ง ๘ รุ่น กว่า ๓๐ แบรนด์ยั่งยืน ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง “พอแล้วดี The Creator” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจ พลิกฟื้นประเทศไทย ด้วยการพัฒนาแบรนด์นักธุรกิจไทย ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เติบโตยั่งยืนไปด้วยกัน ทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคม และโลกอย่างแท้จริง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ “พอแล้วดี The Creator” ได้ที่ เฟสบุ๊ก : พอแล้วดี The Creator