February 25, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โค้งสุดท้าย! ลดหย่อนภาษีได้

TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญ ชำระเบี้ยแค่ 2 ปีเท่านั้น รับเงินบำนาญสูงสุดถึงอายุ 90 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000  ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

✔️ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี

✔️รับเงินบำนาญสูงสุดถึงปีละ 15%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

✔️รวมรับบำนาญสูง 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

✔️คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี

✔️อายุรับประกันตั้งแต่ 20 – 54 ปี

✔️จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

✔️สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ คำถามสุขภาพ

สนใจและคำนวณเบี้ย คลิก : https://bit.ly/3F4pfcY

หมายเหตุ

– ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

-เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

#ประกันลดหย่อนภาษี #TIPLIFE #ทิพยประกันชีวิต