ครอบครัวคัมภีรญาณนนท์ ได้รับการยกย่องคนดีศรีสยาม บุคคลแห่งชาติ และบุคคลต้นแบบแห่งชาติ

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีใน ร.9 ได้เป็นประธานมอบรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดยโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประ เทศไทย โดยมี พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในพิธีมอบรางวัลสำคัญครั้งนี้ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้กวาดรางวัลไปถึง 16 รางวัล ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การมอบรางวัลสดุดียกย่องบุคคลในประเทศไทย โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่รางวัลคนดีศรีสยาม 6 รางวัล คือ (นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น, ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น, นักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น, การแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น, ต้นแบบผู้ส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น, ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น) รางวัลบุคคลแห่งชาติ หรือครุฑทอง 5 รางวัล คือ (ส่งเสริมศาสนา, การทหาร พัฒนาและป้องกันประเทศ, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม, บริหารพัฒนาธุรกิจ) และ รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งชาติหรือครุฑเงิน 5 รางวัล คือ (ส่งเสริมศาสนาดีเด่น, นักบริหารธุรกิจดีเด่น, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น, การแพทย์ การสาธารณสุขดีเด่น, ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมดีเด่น)

ขณะที่ พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้เป็นบิดา ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ยังได้รับรางวัล คนดีศรีสยาม 3 รางวัล ได้แก่ นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น, ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น, ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น รวมทั้ง รางวัลบุคคลแห่งชาติ สาขา การทหาร พัฒนาและป้องกันประเทศ

นอกจากนั้น นายศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ และ นางสาวธริชยา คัมภีรญาณนนท์ น้องชายและน้องสาว ซึ่งเป็นกรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ยังได้รับรางวัลคนดีศรีสยาม สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น อีกด้วย

การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นการเทิดเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งที่ผ่านมา คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดโครงการอุปสมบทสืบสานศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการไถ่ขีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเองทั้งหมด นอกจากกิจกรรมการกุศลต่างๆ แล้วในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ยังได้ระดมการผลิตและจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับพระภิกษุสงฆ์และพี่น้องคนไทยผู้เดือดร้อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมควรได้รับการยกย่องสดุดีเพื่อเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อไป

 1. พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์
  ตำแหน่ง
 • ผู้ก่อตั้ง และประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  เคยดำรงตำแหน่ง
  -ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย
  -รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  -เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
  -ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
  -ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
  -ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ
  -ผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง กองทัพอากาศ

รางวัล. เกียรติคุณ [คนดีศรีสยาม 3 รางวัล]

 1. สาขา. – นักพัฒนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น
 2. สาขา – ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น
 3. สาขา- ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น

รางวัล [ครุฑทอง 1 รางวัล]

1 สาขา – การทหาร พัฒนาและป้องกันประเทศ

 1. นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
  คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์
  ตำแหน่ง.
  -ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด
  -หัวหน้าผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร

รางวัล [คนดีศรีสยาม 6 รางวัล]
1 สาขา – นักพัฒนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น

 1. สาขา – ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น
 2. สาขา – นักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น
 3. สาขา – การแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น
 4. สาขา – ต้นแบบผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น
 5. สาขา – ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น

รางวัล เกียรติคุณ [ครุฑทอง 5 รางวัล]
1 สาขา. – นักพัฒนาส่งเสริมศาสนาดีเด่น

 1. สาขา- การทหาร พัฒนา และป้องกันประเทศ
 2. สาขา- ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
  4 สาขา. – ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม
 3. สาขา. – บริหารพัฒนาธุรกิจ

รางวัลเกียรติคุณ [ครุฑเงิน 5 รางวัล]

 1. สาขา- ส่งเสริมศาสนาดีเด่น
  2 สาขา – นักบริหารธุรกิจดีเด่น
 2. สาขา- ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
  4.สาขา- การแพทย์ การสาธารณสุขดีเด่น

5 สาขา- ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมดีเด่น

 1. นายศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์
  ตำแหน่ง. กรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด
  [คนดีศรีสยาม 1 รางวัล]
  สาขา – ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
  …………………………………..
 2. นางสาวธริชยา คัมภีรญาณนนท์
  ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด
  รางวัล [คนดีศรีสยาม 1 รางวัล]
  สาขา – ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *