นวัตกรรมกำจัดแมลงสู่ยุค 5.0

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง จัดอบรมโปรแกรมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ “การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ” ภาค 9 วิทยากรนำโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม “พระมหาสมปอง” เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย บรรยายในหัวข้อ “ใช้ธรรมะห้ถูก ชีวิตจะสนุกต่อการทำงานด้านบริการ” เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา บรรยายในหัวข้อ “อนาคตวงการกำจัดแมลงของไทยในยุค 4.0” นายรองสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) บรรยายในหัวข้อ”อาชีพการกำจัดแมลงกับสิ่งแวดล้อม ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัดในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค บรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมกำจัดแมลงสู่ยุค 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยี” ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์

เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า “สมาคมฯได้จัดการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการแก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะได้มารับความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวข้อการอบรมต่างๆ แล้วยังมีโอกาสได้พบปะบุคคลากรร่วมสายอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การควบคุมกำจัดแมลงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

“จากวัตถุประสงค์หลักต่างๆ ที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้นั้น ณ เวลานี้ ที่เราได้มาอยู่ ณ ที่นี้ ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการดำริเป็นวัตถุประสงค์แห่งสมาคมฯ กล่าวคือ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญด้านการประกอบธุรกิจกำจัดแมลง เพื่อช่วยเหลืองงานด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจกำจัดแมลง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพกำจัดแมลงให้มีมาตรฐานที่ดีและถูกหลักการปฏิบัติงานในการให้บริการ เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ให้บริการ เพื่อสอดคล้อง ติดตามความเคลื่อนไหวภาวะของตลาดกำจัดแมลง สารเคมี อุปกรณ์ การให้บริการกำจัดแมลงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการวิชาชีพกำจัดแมลงให้เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชนและภาครัฐ”

นายธนาวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง กล่าวด้วยว่า “ระหว่างปี 2560 ถึงสิ้นปี 2561 นี้ ซึ่งเป็นสมัยที่กได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความยินดีที่จะมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ นโยบายที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงก้าวเปลี่ยนสำคัญสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ในส่วนธุรกิจของภาคบริการกำจัดแมลงภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนนั้น สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงจะส่งเสริมให้เกิดการวิวัฒนาการด้านการบริการที่มีองค์ความรู้และทักษะสูงนำไปสู่มูลค่าการบริการที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างศักยภาพให้มวลสมาชิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

“การรักษารูปลักษณ์ที่ดีของสมาคมฯต้องสืบสานไว้ เพื่อต่อยอด ย้ำความเป็นสื่อกลางทางความคิดสร้างความสนใจให้ผู้ร่วมทำธุรกิจกำจัดแมลงเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นรวมทั้งความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียว สรรสร้างความสามัคคี และมีอภิสิทธิ์ของความเป็นสมาชิกทำให้เกิดความมุ่งมั่นจริงใจที่จะรับใช้สังคม และการอบรมกำจัดแมลงเราก็จะมีการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแบบนี้ต่อไป”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *