ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจส่งประกวดภาพถ่ายในงาน“วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากจะมีคุณค่าสำหรับเจ้าของภาพแล้ว ยังเป็นเสมือนสื่อในการถ่ายทอดเหตุการณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล วัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก นครไชยศรี มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน ประกอบด้วยนายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, นางปองทิพย์ วิวัฒนสิเนศวร หัวหน้ากลุ่มท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, นายพงศ์พันธ์ วงศ์ยะลา ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ, นายชลิต ผิวผ่อง ผู้แทนสื่อมวลชน และนางสาวสุธิดา ภู่พูลทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้

ประเภท “ภาพถ่ายวิถีชีวิตสายน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล”
รางวัลชนะเลิศ
นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “พลบค่ำ ณ สะพานวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
นายวัฒนา เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “สายน้ำสายธารชีวิต”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นายศิววงศ์ แซ่ล้อ ชื่อภาพถ่าย “คุ้งน้ำสมุทรปราการ”
รางวัลชมเชย
นางสาววิไลวรรณ งามเฉลียว ชื่อภาพถ่าย “อุ้มรัก”

ประเภท “ภาพถ่ายกิจกรรมภายในงาน”
รางวัลชนะเลิศ
นายฉัตรชัย มาตยภูธร ชื่อภาพถ่าย “แบ่งปันความสุขสนุกสนานตามแบบฉบับชาวอิสลาม”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “สามเกลอ”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นายสมโภชน์ วงศ์ขร ชื่อภาพถ่าย “ตะวันชิงพลบ”
รางวัลชมเชย
นางสาววิณิชชา ปิ่นทอง ชื่อภาพถ่าย “ชาชักชาเย็นที่เย็นใจ”

ประเภท “ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน”
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “จากรุ่นสู่รุ่น”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
นางประภาภรณ์ เจริญชัยนพกุล ชื่อภาพถ่าย “ชาชักสายใยวัฒนธรรม”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นายไกรวุฒน์ จำปา ชื่อภาพถ่าย “มาเป็นคู่”
รางวัลชมเชย
นางสาววสุรดา ศรีเจริญภากร ชื่อภาพถ่าย “ลงลายทอง”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *