น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ รับรางวัล เพชรกนกคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รับรางวัล กนกนาคราช

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เพชรกนก ประจำปี 2562-2563 สาขา เมตตาธรรม  แก่ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ( เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED ) ทั้งนี้รางวัลเพขรกนก เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีศรีแผ่นดิน เป็นบุคคลที่สร้างสมคุณความดี มีความเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ ซึ่งจัดงานโดย สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง โดยมี กุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์ เป็นนายกสมาคมฯ อีกทั้งยังมีผู้เข้ารับรางวัลสาขาต่างๆ อาทิเช่น ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา ศรีสุวรรณ จรรยา และ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังได้รับรางวัล กนกนาคราช ประจำปี 2562-2563 จากสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เช่นกัน ในฐานะที่เป็นองค์กรศรีแผ่นดินพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  คือ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีเหตุผล มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ มีความอุสาหะ มีความสามัคคีกลมเกลียว  มีความเมตตากรุณา คือมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข มีความกรุณาคิดจะช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ มีความยุตธรรม มีความกตัญญูกตเวที คือความรู้สำนึกในอุปการคุณ หรือ บุญคุณแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมีองค์กรศรีแผ่นดินด้านอื่นๆที่เข้ารับรางวัลด้วย อาทิ เช่น องค์กรศรีแผ่นดินด้านส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา ได้แก่ ยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรศรีแผ่นดินเผยแพร่ศิลปกรรมไทยสู่สากล ได้แก่ วัดร่องขุ่น องค์กรศรีแผ่นดินด้านสื่อสารมวลชนสร้างสรรค์ สังคม ได้แก่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *